Ogłoszenie

Obwieszczenie o pierwszej licytacji udziału 1/2 części nieruchomości

mazowieckie, Pruszków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Długa 6, 05-800, Pruszków, mazowieckie
Powierzchnia
0,01 m2
Cena
160 500 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-01-2019
Numer ogłoszenia
33867975
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-12-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-820 Piastów
Ulica
E. Orzeszkowej 55
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W PRUSZKOWIE SEBASTIAN DULKO

SzczegółyOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU 1/2 CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1P/00034032/7 (dot. I Co 1638/16)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sebastian Dulko na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24.01.2019 r. o godz. 15.10 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr XII odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/2 części nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ul. Długiej 6, 05-800 Pruszków, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00034032/7.
Suma oszacowania wynosi 214.000,00 zł (słownie: dwieście czternaście tysięcy złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 160.500,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21.400,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta złotych). Rękojmię należy złożyć na konto komornika w: Bank Polska Kasa Opieki SA o. Piastów nr 31 1240 6407 1111 0000 5098 3483. Zgodnie z art. 962 § 1 k.p.c. rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie przy Kraszewskiego 22 w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach pracy Biura, a także w Kancelarii Komornika Sądowego w każdą środę od godz. 9.00 do godz. 17.00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z art. 305 § 1 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
33867975
drukuj ogłoszenie