Ogłoszenie

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI AGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki

śląskie, Zabrze

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zabrze, śląskie
Numer ogłoszenia
155692
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
08-01-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
AGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu
ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki:


I. Nieruchomości położonej w Zabrzu, przy ul. Pyskowickiej 14, na którą składa się prawo wieczystego użytkowania:
- częściowo zabudowanej działki nr 84/4 o pow.: 872m2, na której zlokalizowana jest część budynku hali magazynowej oraz budynek ochrony
- częściowo zabudowanej działki nr 91/22 o pow.: 647m2, na której zlokalizowana jest część budynku hali magazynowej oraz parking zewnętrzny
- zabudowanej działki nr 104/5 o pow.: 8.481m2, na której zlokalizowana jest hala magazynowa z zapleczem biurowym oraz parking zewnętrzny
- częściowo zabudowanej działki nr 110/5 o pow.: 3.663m2, na której zlokalizowana jest część budynku hali magazynowej oraz parking zewnętrzny
o łącznej powierzchni: 13.663m2 za cenę nie niższą niż 70% wartości jej oszacowania, tj. 8.229.200,00zł. netto (słownie: osiem milionów, dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy, dwieście złotych, 00/100) plus należny podatek VAT, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu (VI Wydział Ksiąg Wieczystych) prowadzi Księgę Wieczystą o nr GL1Z/00011072/8.
II. Nieruchomości położonej w Zabrzu, przy ul. Pyskowickiej 17, na którą składa się prawo własności:
- niezabudowanej działki nr 275/5 o pow.: 607m2
- częściowo zabudowanej działki nr 277/22 o pow.: 609m2 , na której zlokalizowana jest część budynku biurowo-handlowego i część parkingu zewnętrznego
- zabudowanej działki nr 315/4 o pow.: 10.062m2, na której zlokalizowane są: budynek biurowo-handlowy wraz z parkingiem podziemnym, hala magazynowo-warsztatowa, budynek warsztatowo-socjalny, parking zewnętrzny
o łącznej powierzchni: 11.278m2 za cenę nie niższą niż 70% wartości jej oszacowania, tj. 10.287.900,00zł. netto (słownie: dziesięć milionów, dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy, dziewięćset złotych, 00/100) plus obowiązujący podatek VAT, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu (VI Wydział Ksiąg Wieczystych) prowadzi Księgę Wieczystą o nr GL1Z/00025445/5.
III. Nieruchomości położonej w Zabrzu, przy ul. Kopalnianej 32, na którą składa się prawo własności:
- zabudowanej działki nr 5115/409 o pow.: 8.719m2 (KW nr GL1Z/00026834/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Zabrzu), na której zlokalizowany jest budynek biurowy, budynek biurowo-socjalny, trzy budynki magazynowe i hala magazynowa,
- zabudowanych działek nr: 5518/409 oraz 5519/409 o łącznej pow.: 2.920m2 (KW nr GL1Z/00042221/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Zabrzu), na których zlokalizowany jest budynek magazynowy i warsztat samochodowy,
q zabudowanej działki nr 5750/409 o pow.: 635m2 (KW nr GL1Z/00046232/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Zabrzu), na której zlokalizowana jest hala magazynowa
o łącznej powierzchni: 12.274m2 za cenę nie niższą niż 70% wartości jej oszacowania, tj. 3.201.800,00zł. netto (słownie: trzy miliony, dwieście jeden tysięcy, osiemset złotych, 00/100) plus obowiązujący podatek VAT.
IV. Nieruchomości położonej w Zabrzu (obręb Mikulczyce), przy ul. Kopalnianej, na którą składa się prawo własności niezabudowanej działki nr 437/420 o pow.: 5.080m2, dla której Sąd Rejonowy (VI Wydział Ksiąg Wieczystych) w Zabrzu prowadzi Księgę Wieczystą nr GL1Z/00000831/7 za cenę nie niższą niż 70% wartości jej oszacowania tj. 145.250,00zł. netto (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy, dwieście pięćdziesiąt złotych, 00/100) plus obowiązujący podatek VAT.
V. Nieruchomości położonej w Lublinie, przy ul. Zemborzyckiej 55H, na którą składa się:
- prawo wieczystego użytkowania gruntu-działki nr 6/36 o pow.: 8.011m2 (Księga Wieczysta nr LU1I/00207743/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lublinie - X Wydział Ksiąg Wieczystych) wraz z usytuowanym na niej budynkiem magazynowym z rampą, budynkiem biurowym, wiatami magazynowymi, placem manewrowym i parkingowym,
- prawo wieczystego użytkowania gruntu (współużytkowanie wieczyste w części 1183/5417) - działki nr 6/46 o pow.: 5.417m2 (Księga Wieczysta nr LU1I/00196185/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lublinie - X Wydział Ksiąg Wieczystych), na której usytuowano drogę dojazdową do działki nr 6/36.
za cenę nie niższą niż 70% wartości jej oszacowania, tj. 3.502.800,00zł. netto (słownie: trzy miliony, pięćset dwa tysiące, osiemset złotych, 00/100) plus obowiązujący podatek VAT.
VI. Nieruchomości położonej w Radomiu, przy ul. Chorzowskiej 14, na którą składa się:
- prawo użytkowania wieczystego gruntu-działek o nr 78/5 o pow.: 405m2, 78/6 o pow.: 812m2 i 78/7 o pow.: 916m2 o łącznej powierzchni: 2.133m2 wraz z usytuowanym na nieruchomości budynkiem magazynowo biurowym (Księga Wieczysta nr RA1R/00108959/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Radomiu - VI Wydział Ksiąg Wieczystych)
- prawo wieczystego użytkowania gruntu (współużytkowanie wieczyste w części 35/100) działki niezabudowanej nr 79/5 o pow. 996 m2 (Księga Wieczysta nr RA1R/00101966/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Radomiu - VI Wydział Ksiąg Wieczystych)
za cenę nie niższą niż 70% wartości jej oszacowania, tj. 1.259.300,00zł. netto (słownie: jeden milion, dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy, trzysta złotych, 00/100) plus obowiązujący podatek VAT.

1. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać na: www.syndyk-zurakowski.pl (w tym: operaty szacunkowe nieruchomości - zakładka "Oferta sprzedaży nieruchomości" i Regulaminy Sprzedaży - zakładka "Ogłoszenia i przetargi") oraz pod nr telefonu: 602 154 063 lub 668 495 147 lub 694 862 927 oraz za pośrednictwem adresu email: kancelariasyndyka1@interia.pl. oraz sekretariat@agdmarket.eu. Nieruchomości można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
2. Warunkiem uczestnictwa w procedurze wyłonienia nabywcy i dalej sprzedaży jest złożenie oferty i wpłata wadium w wysokości: 200.000,00zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt I), 200.000,00zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt II), 100.000,00zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt III), 10.000,00zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt IV), 100.000,00zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt V), 60.000,00zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt VI) na konto masy upadłości w Santander Bank Polska S.A. nr: 98 1090 2590 0000 0001 3497 1793 w terminie do składania ofert i dołączenie do oferty dowodu uiszczenia wadium.
3. Oferty pisemne m.in. z proponowaną ceną, terminem i sposobem zapłaty opracowane wg wytycznych określonych w §4 Regulaminu Sprzedaży właściwym dla danej nieruchomości umieszczonym na stronie internetowej: www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce „Ogłoszenia i przetargi" składać należy w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie o sprzedaży, tj. 08.01.2019r. w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk Masy Upadłości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości, 44 - 100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113 z adnotacją właściwą dla nieruchomości, tj.:
- „Oferta na zakup nieruchomości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości położonej w Zabrzu przy ul. Pyskowickiej 14" (nieruchomość opisana w pkt I)
- „Oferta na zakup nieruchomości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości położonej w Zabrzu przy ul. Pyskowickiej 17" (nieruchomość opisana w pkt II)
- „Oferta na zakup nieruchomości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości położonej w Zabrzu przy ul. Kopalnianej 32" (nieruchomość opisana w pkt III)
- „Oferta na zakup nieruchomości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości położonej w Zabrzu przy ul. Kopalnianej" (nieruchomość opisana w pkt IV)
- „Oferta na zakup nieruchomości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości położonej w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 55H" (nieruchomość opisana w pkt V)
- „Oferta na zakup nieruchomości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości położonej w Radomiu przy ul. Chorzowskiej 14" (nieruchomość opisana w pkt VI)
4. Otwarcie i rozpoznanie ofert oraz procedowanie w przedmiocie wyboru oferenta i dalej sprzedaży nastąpi w trybie kreślonym w §6 Regulaminu Sprzedaży właściwym dla danej nieruchomości umieszczonym na stronie internetowej: www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce „Ogłoszenia i przetargi".
5. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie maksymalnie 4 (czterech) miesięcy od daty podjęcia uchwały przez Radę Wierzycieli w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości wg wymagań określonych w §6 Regulaminu Sprzedaży właściwym dla danej nieruchomości umieszczonym na stronie internetowej: www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce „Ogłoszenia i przetargi".
6. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od procedury sprzedaży bez podania przyczyny.

 

drukuj ogłoszenie