Ogłoszenie

Lokal mieszkalny we wspólnej części budynku mieszklanego i w gruncie poł. w Szczecinie

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
OSTROBRAMSKA 21/6, Szczecin, zachodniopomorskie
Powierzchnia
50,1 m2
Cena
205 913 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
08-02-2019
Numer ogłoszenia
33874013
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
72-300 Gryfice
Ulica
AKACJOWA 1C/4
Osoba kontaktowa
SYNDYK MAŁGORZATA ŁĘCZYŃSKA - SMOTER

SzczegółySyndyk mas upadłości Anny Tokarczyk prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Anna Tokarczyk TOKAN zaprasza do składania ofert na zakup:
prawa własności lokalu niemieszkalnego o powierzchni użytkowej 50,10m2 waz z udziałem w wysokości 591/100000 we wspólnej części budynku mieszkalnego i w gruncie (objętych księgą wieczystą numer KW SZ1S/0096452/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych), położonego w Szczecinie przy ul. Ostrobramskiej 21/6, obręb 32, Gumieńce, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr SZ1S/00115528/8, szczegółowo opisanego w operacie szacunkowym z dnia 6 maja 2018 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Małgorzatę Snarską, (poz. 1 spisu inwentarza) za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 205.913,00 (dwieście pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych).
Wraz ze złożeniem oferty należy wpłacić wadium w kwocie 20.500,00 zł na poniższy rachunek bankowy:
50 1240 3930 1111 0010 8631 3828
Ofertę należy złożyć zarówno na ręce syndyka-w biurze Syndyka przy ul. Śląskiej 31/9, 70-434 Szczecin, jak i na ręce Sędziego komisarza - w sekretariacie Sądu Rejonowego, Szczecin - Centrum w Szczecinie XII Wydziału Gospodarczego w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta na zakup prawa własności nieruchomości lokalowej niemieszkalnej masy upadłości Anny Tokarczyk prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Anna Tokarczyk TOKAN", do dnia 08 lutego 2019 roku (liczy się data wpływu).
W treści oferty należy podać dokładne dane oferenta oraz oferowaną cenę nabycia netto nieruchomości oraz oświadczenie o zobowiązaniu do bezwarunkowej zapłaty całości ceny przed podpisaniem aktu notarialnego w razie dokonania wyboru oferty.
Otwarcie ofert nastąpi w terminie 7 dni od upływu terminu do złożenia ofert. Oferent składając ofertę powinien legitymować się wszelkimi pozwoleniami, decyzjami itp. koniecznymi do zawarcia umowy przenoszącej prawo własności.
W razie przyjęcia oferty, oferent zobowiązany będzie do stawienia się we wskazanej przez Syndyka Kancelarii Notarialnej celem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, przy czym cena musi zostać uiszczona przed dniem podpisania umowy sprzedaży bez możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosić będzie kupujący. Jednocześnie zastrzega się, że rozpatrywane będą tylko takie oferty, które zostaną złożone w formie pisemnej na wyżej wskazanych warunkach, zarówno na ręce syndyka jak i Sędziego Komisarza. Syndyk zastrzega możliwość nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania po wyborze oferty i nie przystąpienia do umowy sprzedaży.
33874013
drukuj ogłoszenie