Ogłoszenie

Udział w nieruchomości lokalowej o funkcji niemieszkalnej położonej we Wrocławiu

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Prusa 1, Wrocław, dolnośląskie
Powierzchnia
2 905,09 m2
Cena
39 730 zł
Numer ogłoszenia
33873980
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-077 Wrocław
Ulica
Kazimierza Wielkiego 29a
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Maciej Piotrowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18.01.2019 r. o godz. 10.30 w sali nr 242 Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu przy ul. Podwale 30 odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA
Udział należący do Dariusza Suchana w nieruchomości lokalowej o funkcji niemieszkalnej, położonej we Wrocławiu przy ul. Prusa 1, składającej się z lokalu niemieszkalnego (podziemny wielostanowiskowy garaż położony w podpiwniczeniu budynku wielorodzinnego o powierzchni łącznej użytkowej 2.905,09 m2 oraz udział w prawie własności działki nr 157/9 i 177/7, AM-17, obręb Plac Grunwaldzki i w częściach wspólnych budynku, wynoszącego 290.509/901.253 części), wynoszący 1/89 części (miejsce postojowe nr A7). Brak ograniczeń w dostępności miejsca postojowego w zakresie manewrowości i dostępności komunikacyjnej. Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej o funkcji niemieszkalnej (podziemny wielostanowiskowy garaż) została urządzona Księga Wieczysta nr WR1K/00244214/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy Wrocław-Krzyki, Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Dla nieruchomości gruntowej zabudowanej (budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z usługami oraz działka nr 157/9 i 177/7, AM-17, obręb Plac Grunwaldzki) została urządzona Księga Wieczysta nr WR1K/00220146/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy Wrocław-Krzyki, Wydział IV Ksiąg Wieczystych.
nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 39.730,00 zł
cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 29.797,50 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 3.973,00 zł, najpóźniej do dnia 17.01.2019 r. w gotówce lub przelewem bankowym na rachunek Komornika w PKO BP S.A. 04 1020 5226 0000 6402 0419 7000.
Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać w dniu 12.01.2019 r. w godz. 12.00-12.30, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
33873980
drukuj ogłoszenie