Ogłoszenie

Sprzedaż niezabudowanych działek nr 17/75, 17/78, 17/80, 17/81, 17/82, 17/83 i 17/84 , położonych w Olsztynku

warmińsko-mazurskie, Olsztynek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Olsztynek, warmińsko-mazurskie
Powierzchnia
34 967 m2
Cena
1 750 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
22-03-2019
Numer ogłoszenia
33875110
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
11-015 Olsztynek
Ulica
Ratusz 1
Osoba kontaktowa
Urząd Miejski w Olsztynku

SzczegółyBURMISTRZ OLSZTYNKA
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych numerami: 17/75, 17/78, 17/80, 17/81, 17/82, 17/83 i 17/84 o łącznej pow. 3,4967m2 położonej w obrębie nr 1 miasta Olsztynka, woj. warmińsko-mazurskie, KW OL1O/00069086/0. Nieruchomość stanowi własność Gminy Olsztynek. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek: działki numer: 17/80, 17/83, 17/84 położone są na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonym na rysunku planu symbolem MW, działki numer: 17/75, 17/78, 17/81 położone są na terenie dróg wewnętrznych oznaczonym na rysunku planu symbolem KDW, działka numer 17/82 położona jest na terenie zieleni parkowej oznaczonym na rysunku planu symbolem ZP. Cena wywoławcza nieruchomości stanowi kwotę 1.750.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT. Wadium w wysokości 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 15.03.2019 r. na konto Urzędu Miejskiego w Olsztynku Nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003 w Banku Spółdzielczym w Olsztynku (za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na konto Urzędu - uznanie konta). Przetarg odbędzie się dnia 22 marca 2019 r. o godz. 10.00 w pok. Nr 1 Urzędu Miejskiego w Olsztynku.
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olsztynku oraz na stronie internetowej Urzędu i w BIP. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olsztynku w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania pok. Nr 16 lub pod nr tel. 89 519 54 85.
Burmistrz Olsztynka może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.
33875110
drukuj ogłoszenie