Ogłoszenie

Konkurs na sprzedaż następujących składników majątkowych oraz składników w stosunku do których orzeczono bezskuteczność czynności

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kraków, małopolskie
Cena
634 560 zł
Numer ogłoszenia
33875816
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
30-348 Kraków
Ulica
R. Jahody
Osoba kontaktowa
POWSZECHNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W UPAD

SzczegółySyndyk Masy Upadłości
Powszechnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej ul. Jahody 2A, 30-348 Kraków
ogłasza konkurs na sprzedaż następujących składników majątkowych oraz składników w stosunku do których orzeczono bezskuteczność czynności
1. Nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr. 3 położony w budynku nr 10, przy ul. Jahody w Krakowie, wraz z piwnicą i udziałem we współwłasności działki 30/14, wpisanej do kw nr 236112 oraz działek nr 30/22, 30/23, 30/24, wpisanych do kw nr 243769, udziałem we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku, wynoszącym odpowiednio 985/8698 cz. i 985/113185cz., dla której to nieruchomości SR dla Krakowa Podgórza w Krakowie prowadzi kw nr KR1P/00251167/7 oszacowana na kwotę 484.148zł, za cenę nie niższą niż ? wartości oszacowania tj. nie niższą niż 363.111zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto jedenaście złotych).
2. Nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr. 7 położony w budynku nr 10, przy ul. Jahody w Krakowie, wraz z pomieszczeniem gospodarczym i udziałem we współwłasności działki 30/14, wpisanej do kw nr 236112 oraz działek nr 30/22, 30/23, 30/24, wpisanych do kw nr 243769, udziałem we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku, wynoszącym odpowiednio 2269/8698 cz. i 2269/113185 cz., dla której to nieruchomości SR dla Krakowa Podgórza w Krakowie prowadzi kw nr KR1P/00251170/1, oszacowana na kwotę 846.080zł, za cenę nie niższą niż ? wartości oszacowania tj. za cenę nie niższą niż 634.560 (słownie: sześćset trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych i 00/100).
Uwaga: W stosunku do powyższych nieruchomości (poz. 1 i 2) zapadło orzeczenie o bezskuteczności czynności. Sprzedający nie udostępni do oględzin ww. lokali ( poz. 1 i 2), a także ze względu na pozostanie w posiadaniu osoby trzeciej, nie wprowadzi w posiadanie nabywcy po zawartej umowie sprzedaży. Opis i oszacowanie lokali na potrzeby ich sprzedaży zostały wykonane na podstawie operatu biegłego Sądowego w ramach postępowania upadłościowego. Wycena i operaty sporządzone zostały na podstawie dostępnej dokumentacji złożonej w wydziale architektury i urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek odstępstw od stanu opisanego w operatach lub innych dokumentach złożonych w organach administracyjnych nabywcy nie przysługują żadne roszczenia względem Sprzedającego. Nabywca składając ofertę, dokonuje nabycia lokali wyłącznie na własne ryzyko."
3. Prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 0.0020ha, działka 13/15, obręb 55, Kraków Podgórze, numer kw KR1P/00218778/0, oszacowane na kwotę 20.012zł plus podatek Vat za cenę nie niższą niż ? wartości oszacowania tj. nie niższą nią 10.006zł (słownie: dziesięć tysięcy sześć złotych i 00/100) plus podatek Vat.
4. Prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 0.0036ha, działka 24/4, obręb 34, Kraków Podgórze, numer kw KR1P/00007806/4, oszacowane na kwotę 41.786zł plus podatek Vat, za cenę nie niższą niż ? wartości oszacowania tj. za cenę nie niższą niż 20.893zł (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote i 00/100) plus podatek Vat.
5. Udziału wynoszącego 6/16 części w prawie własności niezabudowanej działki gruntowej o powierzchni 0,0743 ha objętej KW KR1P/00213821/2, składającej się z działki nr 174, obręb 34 Kraków, dzielnica Podgórze, oszacowany na kwotę 230.982zł plus podatek Vat, za cenę nie niższą niż ? wartości oszacowania, tj. za cenę nie niższą niż 115.491zł (słownie: sto piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i 00/100)plus podatek Vat.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie wadium w wysokości 20% minimalnej ceny netto danego składnika (wadium należy zaokrąglić do pełnego złotego w górę). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Powszechne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ul. Jagody 2A, 30-348 Kraków, rachunek numer 37 1600 1039 1847 6582 8000 0001, z dopiskiem "KONKURS - sygn. akt. VIII GUp 41/14/S", składnik numer ........(tu należy podać numer składnika z ustępu I Regulaminu), najpóźniej do ostatniego dnia wyznaczonego jako termin do składania ofert.
Oferty Należy składać do dnia 20.02.2019r. na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Ordys i Współpracownicy ul. Juliusza Lea 12A/5, 30 - 048 Kraków (do godziny 15.00).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 22.02.2019r. o godzinie 13.00 w miejscu wyznaczonym do składania ofert. Pełne warunki konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu.
Zastrzega się dla syndyka prawo unieważnienia konkursu, odstąpienia od konkursu i odstąpienia od sprzedaży na każdym jej etapie bez podania przyczyny oraz bez publicznego zawiadamiania, a także do zmiany ogłoszenia lub zmiany warunków konkursu. Biuro Syndyka: 30-126 Kraków, ul. G. Zapolskiej 38 p. 214 czynne pn.-pt. godz. 9-16. tel/faks 12-3793713, Informacje odnośnie warunków konkursu można uzyskać bezpośrednio pod numerem telefonu 502078078,
Pełny Regulamin konkursu oraz operaty szacunkowe można uzyskać mailem po przesłaniu zapytania na adres mail ikb@wp.pl, w biurze syndyka - ul. G. Zapolskiej 38 pok. 214 w Krakowie oraz biurze administracji - ul. Drukarska 9/17 w Krakowie.
33875816
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: