Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ogłasza
o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości położonych w Opolu przy Alei Przyjaźni 59

opolskie, Opole

Najważniejsze informacje

Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Opole, opolskie
Cena
1 976 400 zł
Numer ogłoszenia
155779
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
22-01-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki
nieruchomości położonych w Opolu przy Alei Przyjaźni 59


I. Prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (KW OP1O/00076606/6) i prawo własności budynków:
- Działki: niezabudowana nr: 5/25 o pow.: 563m2 oraz zabudowana nr 5/41 o pow.: 5.458m2
- Budynki magazynowo-usługowe i budynek garaży o łącznej pow. użytkowej: 2.462m2
- Budynki mieszkalne o łącznej pow. użytkowej: 283,85m2
za łączną cenę nie niższą niż: 1.118.400,00zł. netto plus należny podatek VAT co stanowi
40% wartości oszacowania
Sprzedaż ww. nieruchomości określonych w pkt. I powoduje konieczność ustanowienia służebności dojazdu i dojścia do obiektów, o których mowa w pkt. II niniejszego ogłoszenia.
II. Prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (KW OP1O/00101906/4) i prawo własności budynków:
- Działki zabudowane nr: 5/27, 5/28 oraz 5/30 o łącznej pow.: 2.004m2
- Budynki mieszkalne wielolokalowe oraz domki jednorodzinne o łącznej pow. użyt.: 899,80m2
- Budynek magazynowy o pow. użytkowej: 2.630,80m2
- Działki niezabudowane nr: 5/38 oraz 5/39 o łącznej pow.: 1.032m2
za łączną cenę nie niższą niż: 1.976.400,00zł. netto plus należny podatek VAT co stanowi
40% wartości oszacowania.
Dostęp do budynków, o których mowa w pkt. II niniejszego ogłoszenia możliwy jest poprzez działki nr 5/25 i 5/41, o których mowa w pkt. I niniejszego ogłoszenia.

1. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod nr telefonu 602 154 063 lub 694 862 927 oraz za pośrednictwem adresu email: kancelariasyndyka1@interia.pl
Regulamin sprzedaży i operaty szacunkowe dostępne są na stronie internetowej:
www.syndyk-zurakowski.pl
2. Oferty pisemne składać należy w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się ogłoszenia o sprzedaży na adres: Syndyk masy upadłości PHU TOMMI Czesław Włodarczyk
Sp. Jawna, 44 - 100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113, z adnotacją: "Oferta zakupu nieruchomości"
PHU TOMMI Sp. Jawna-KW OP1O/00076606/6 (dla nieruchomości opisanej w pkt. I) i "Oferta zakupu nieruchomości" PHU TOMMI Sp. Jawna-KW OP1O/00101906/4 (dla nieruchomości opisanej w pkt. II).
3. Warunkiem rozpoznania oferty jest wpłata wadium w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się ogłoszenia o sprzedaży na konto masy upadłości nr: 75 1500 1894 1218 9003 7087 0000 w kwocie: 110.000,00 zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt. I) i kwocie: 190.000,00 zł.
(dla nieruchomości opisanej w pkt. II). Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia. Wadium to przepada w razie nie zawarcia umowy sprzedaży z winy oferenta w terminie określonym przez Sędziego Komisarza
w Postanowieniu w przedmiocie wyrażenia zgody syndykowi masy upadłości na sprzedaż nieruchomości ww. oferentowi.
4. Oferent do oferty, pod rygorem jej odrzucenia poza dowodem wpłaty wadium, winien dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży
z informacją, iż nie wnosi zastrzeżeń, co do stanu technicznego i prawnego przedmiotu sprzedaży.
5. Oferent będący osobą prawną albo inną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, winien dodatkowo dołączyć dokumenty potwierdzające umocowanie osoby lub osób fizycznych do składania oświadczenia woli w imieniu podmiotu, który składa ofertę na zakup przedmiotu sprzedaży określonego w pkt. I i II.
6. Koszty notarialne zbycia nieruchomości ponosi wyłącznie nabywca (oferent).
7. Wyłącza się uprawnienie oferenta do żądania zapłaty podwójnego wadium, o którym mowa
w art. 701 §2 Kodeksu Cywilnego.
8. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od procedury sprzedaży bez podania przyczyny.

 

 

drukuj ogłoszenie