Ogłoszenie

Pbwieszcenie Syndyka Masy Upadłości Technologia Innowacjia Produkcja & Kaiser Flugzeugbau z siedzibą w Nowym Krępcu o sprzedaży własności nieruchomości działek gruntu

lubelskie, Nowy krępc

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Nowy krępc, lubelskie
Powierzchnia
66 053 m2
Numer ogłoszenia
33877795
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
INNOWACJA TECHNOLOGIA PRODUKCJA & KAISER FLUGZEUGBAU SP. Z O.O.

SzczegółyObwieszczenie
Syndyk masy upadłości Technologia Innowacja Produkcja & Kaiser Flugzeugbau sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowym Krępcu zaprasza do składania ofert na zakup:
Prawa własności nieruchomości działek gruntu numer 46, 47,48,71,72,73, 50, 51, 78, 79, 193, 194, 197, 198, 52, 75, 81, 192, 196, 132, 133, 134, 137, 186 dla których Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą numer SI1M/00076929/6, prawa własności działek gruntu 80, 136, 211/1, 212/2, 219/1, 220/1, 222 dla których Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą numer SI1M/00078333/5 oraz prawa własności działek gruntu numer 74, 213, 218, 215, 216, 221/1, 214 dla których Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą numer SI1M/00078334/2 za łączną cenę nie niższą niż 3 202 000,00 złotych netto. Wymagane wadium 150 000,00 złotych.
Wymienione powyżej nieruchomości gruntowe są niezabudowane i stanowią tereny przeznaczone m.in. pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową, tereny sportu i rekreacji o łącznej powierzchni 6,6053 ha. Grunty położone są w Brzezinach Królewskich gmina Halinów, powiat miński, województwo mazowieckie. W niniejszym postępowaniu syndyk sprzedaje wszystkie działki łącznie.
Syndyk sprzedaje wyłącznie składniki mienia wymienione w ogłoszeniu.
Pozostałe składniki masy nie ujęte powyżej nie stanowią przedmiotu sprzedaży. W szczególności sprzedaży nie podlegają środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, należności oraz ruchomości wchodzące w skład masy upadłości.
Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne wyłącznie w dni robocze w biurze syndyka ul. Bursaki 14 pokój 31, 20-150 Lublin w godzinach od 10-14. Informacji udziela Pan Krzysztof Nastulak tel. 601-511-606.
Syndyk posiada zgodę Sędziego Komisarza na sprzedaż opisanych powyżej nieruchomości z wolnej ręki. Syndykowi zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, a także prawo wycofania się ze sprzedaży lub odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży bez podania przyczyny jak i odwołania lub unieważnienia postępowania na sprzedaż na każdym etapie negocjacji bez podania przyczyny. Syndyk zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranym przez siebie oferentem/oferentami, co do złożonych ofert w celu uzyskania korzystniejszych warunków.
Warunkiem koniecznym do rozpoznania oferty jest uiszczenie wadium na rachunek bankowy masy upadłości w Banku Spółdzielczym Biała Podlaska Oddział w Lublinie numer 31 8025 0007 0714 0022 2000 0010
Ważna oferta powinna zawierać:
1. Nazwisko oferenta z adresem /nazwę firmy z adresem siedziby i statusem prawnym/
2. Adres do doręczania korespondencji
3. Oferowaną cenę, która nie może być niższa niż cena wywoławcza, sposób zapłaty i termin zapłaty
4. Dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami i dokumentacją wskazującą legitymację wskazanych osób do reprezentowania oferenta/odpis z KRS-u lub innych właściwych rejestrów/
5. Dowód wpłaty wadium z określeniem na którą nieruchomość wadium zostało złożone.
6. Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
7. W wypadku, gdy oferentem będzie cudzoziemiec, stosowne promesy lub zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce o ile są one wymagane po stronie oferenta
8. Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki określone w artykule 157a ust. 1 i2 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.
9. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz, że przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie dochodził w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu, jak i wyrażenie zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558§1 KC.
Sporządzone w języku polskim pisemne zapieczętowane oferty należy składać do dnia 29 marca 2019r. w KANCELARII NOTARIALNEJ Anny Kutnik w Lublinie ul. Chopina 9/5 w godzinach 10-14 z dopiskiem "oferta na zakup nieruchomości ITP". Otwarcia ofert dokona syndyk w obecności notariusza. Z otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół, który będzie udostępniony oferentom na ich pisemną prośbę. O wyborze oferty oferenci zostaną zawiadomieni listem poleconym. Wybrany oferent zobowiązany zostanie do podjęcia negocjacji i zawarcia umowy przedwstępnej w terminie miesiąca od wezwania, a wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet zadatku.
Syndyk zastrzega sobie, poza opisanymi powyżej przypadkami, prawo do nie rozpatrywania oferty i jej odrzucenia bez prowadzenia dalszych negocjacji w przypadku, gdy cena zaoferowana w ofercie będzie niższa niż cena minimalna określona w niniejszym ogłoszeniu, nie zostanie w całości wpłacone wadium oraz nie będzie zawierała wszystkich dokumentów wymienionych w ogłoszeniu
33877795
drukuj ogłoszenie