Ogłoszenie

Sprzedaż niezabudowanych działek nr 3/94 i 3/95, połozonych w Wejherowie przy ul. Stolarskiej

pomorskie, Wejherowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Stolarska, Wejherowo, pomorskie
Powierzchnia
3 813 m2
Cena
517 600 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
27-03-2019
Numer ogłoszenia
33878161
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-01-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
84-200 Wejherowo
Ulica
Pl. J. Wejhera 8
Osoba kontaktowa
Gmina Miasto Wejherowo

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia o przetargu
Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Wejherowie, przy ul. Stolarskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 3/94, 3/95, obr. 3, KW nr GD1W/00029881/5, o łącznej pow. 3 813 m2,
cena wywoławcza: 517 600,00 zł netto
wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23 %.
Opis: nieruchomość w kształcie prostokąta, regularnym, niezabudowana, teren płaski, niezagospodarowany, porośnięty trawą oraz pojedynczymi drzewami oraz krzewami, nieogrodzony.
Uzbrojenie: w ul. Stolarskiej znajdują się następujące sieci: energetyczna, wodociągowa, gazowa, teletechniczna oraz kanalizacji sanitarnej.
Przeznaczenie: przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr VIIK/XXII/255/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego na północ od ulic Podmiejskiej i Budowlanych, do linii kolejowej i do granicy administracyjnej z Gminą Wejherowo (tekst jedn. Dz.U. Woj. Pom. z dn. 10.08.2016 r., poz. 2891), w jednostce terytorialnej 05.PU - tereny obiektów produkcyjnych, składów i zabudowy usługowej.
Przetarg odbędzie się dnia 27 marca 2019 r., o godz. 9.00, w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 51 760,00 zł.
Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium S.A. nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 20 marca 2019 r. Dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, a uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
Cena brutto nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.
Zainteresowani udziałem w przetargu powinni dokonać oględzin nieruchomości oraz zapoznać się z dokumentami dotyczącymi stanu nieruchomości. Dnia 15 marca 2019 r., o godz. 14.30, na przedmiotowym terenie, odbędą się oględziny przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie.
Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 220, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e - mail: nieruchomosci@wejherowo.pl. Ogłoszenie przetargowe wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy: Pl. J. Wejhera 8 i ul. 12 Marca 195 oraz opublikowano na stronie internetowej BIP Urzędu, tj. www.bip.wejherowo.pl.
www.nieruchomosci.wejherowo.pl
33878161
drukuj ogłoszenie