Ogłoszenie

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabaudowanej przy ul. Leśna m.Jasień

lubuskie, Jasień

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Jasień, lubuskie
Powierzchnia
1 641 m2
Cena
42 700 zł
Numer ogłoszenia
33880657
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
68-320 Jasień
Ulica
XX Lecia 20
Osoba kontaktowa
URZĄD MIEJSKI W JASIENIU

SzczegółyBURMISTRZ JASIENIA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
Lp
KW nrNr działki
/położenie,
przeznaczenie/
Pow.
w m?
Cena
wywoławcza
Wadium
/zł/
Termin
przetargu
1.ZG1R/00047358/3
bez obciążeń
i zobowiązań
580/2 - m. Jasień
ul. Leśna
1.64142.700,00 zł
7.000,0004.03.2019 r.
godz. 10:30
Sprzedaż ww. nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.
Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego miasta Jasienia.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jasień działka przewidziana jest pod zabudowę mieszkaniowo-usługową
Przetarg odbędą się w budynku Urzędu Miejskiego w Jasieniu przy ul. XX-Lecia 20(sala posiedzeń II piętro)
Wadium należy wpłacić w pieniądzu (PLN) do dnia 25 lutego 2019 r. w kasie Urzędu lub na konto Urzędu w PKO BP SA Żary Nr 53 1020 5460 0000 5002 0006 0475
W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego, wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 25 lutego 2019 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej ceny należności.
Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie. Nabywca ponosi koszty aktu notarialnego i opłaty sądowej.
Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać stosowną zgodę na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium ( oryginał), dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych aktualnego wypisu z rejestru sądowego oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty.
W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.
Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Jasieniu, pokój nr 213 i 212 tel. (0-68) 457-88-95 (92)
33880657
drukuj ogłoszenie