Ogłoszenie

Druga licytacja nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Kolsko, ul. Nowosolska 1

lubuskie, Kolsko

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kolsko, lubuskie
Powierzchnia
3 519 m2
Cena
189 800 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
02-04-2019
Numer ogłoszenia
33880338
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
67-100 Nowa sól
Ulica
Długa 4a
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W NOWEJ SOLI DANIEL CHŁOPEK

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Daniel Chłopek (tel. 0683872074) ogłasza, że:
* dnia 2.04.2019 r. o godz. 12.50 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli, mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 24, w sali nr 106, odbędzie się druga licytacja nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Kolsko, ul. Nowosolska 1, pow. nowosolski, woj. lubuskie, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 53965 [NKW ZG1N/00053965/3].
Nieruchomość oznaczona nr. ewidencyjnym działki 5/8 o łącznym obszarze 2,0811 ha, zabudowana kompleksem budynków pieczarkarni w trakcie rozbudowy oraz budynkiem mieszkalno-biurowym. Łączna powierzchnia użytkowa kompleksu (w oparciu o dokumentację projektową): - powierzchnia użytkowa istniejąca: 941,30 m2; - powierzchnia użytkowa projektowana: 2.288,50 m2; razem: 3.229,80 m2. W kompleksie budynków znajdują się obiekty stare z okresu przedwojennego oraz nowsze z okresu powojennego i nowe jako rozpoczęta inwestycja (rozpoczęta na przełomie lat 2006-2007) na potrzeby produkcji grzybów (pieczarek). W ewidencji gruntów działka nr 5/8 została sklasyfikowana jako: pastwiska trwałe PsIV na powierzchni 0,4979 ha, pastwiska trwałe PsV na powierzchni 0,2759 ha, rowy W-PsIV na powierzchni 0,0579 ha, użytki rolne zabudowane Br-PsV na powierzchni 1,2494 ha.
Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku (Dz.U. 2003 nr 64 poz. 592 z późn. zm.; dalej ustawa) nabywcą nieruchomości rolnej może być tylko rolnik indywidualny lub jego małżonek, o ile nabywana nieruchomość lub jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej, oraz podmioty wymienione w art. 2a ust. 3 ustawy, niewyłączone od udziału w przetargu na podstawie przepisów k.p.c. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego nie może przekraczać 300 ha, ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy. Nabywca jest zobowiązany do przedstawienia na licytacji dowodów potwierdzających spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu:
- oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa w rozumieniu ustawy gospodarstwa rolnego, poświadczonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej od 5 lat w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
- oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, na których przez okres co najmniej ostatnich 5 lat było prowadzone osobiście
gospodarstwo rolne;
- oświadczenia o łącznej powierzchni i położeniu nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem lub współwłaścicielem ze wskazaniem udziału w prawie własności, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą, poświadczone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta;
- dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy, o których mowa w § 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 109) oraz dokumentów wydanych przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
(Bliższe dane zawarte są w operacie szacunkowym nieruchomości z dnia 7.02.2017 r., który znajduje się w aktach sprawy). Nieruchomość oszacowano łącznie na kwotę: 681 600,00 zł
w tym: wartość gruntu 233 300,00 zł, wartość zabudowy 448 300,00 zł,
zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 454 400,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 68 160,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas
S.A. 02203000451110000000280690 lub bezpośrednio w siedzibie kancelarii komornika.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.
* że dnia 2.04.2019 r. o godz. 12.15 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli, mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 24, w sali nr 106, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, tj. dwóch niezabudowanych działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 1/26 oraz 8/42, o łącznym obszarze 0,3519 ha, położonych: 67-100 Nowa Sól przy ul. Okrężnej; dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 64984 [NKW ZG1N/00064984/2].
Nieruchomość niezabudowana, oznaczona ewidencyjnie jako działki nr 1/26 i 8/42 o łącznej powierzchni 0,3519 ha. Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej przy północnym obrzeżu śródmieścia miasta, na terenie w przeszłości stanowiącym zorganizowaną całość - zakład produkcyjny, usytuowany pomiędzy ulicami: Piłsudskiego i Okrężną. Działka nr 1/26 o powierzchni 0,2675 ha najkrótszą z granic (długości około 26 m), północno-zachodnią, przylega do ulicy Okrężnej. Jej kształt od strony drogi jest dość regularny, zbliżony do trapezu, przy granicy z rzeką granica nieregularna. Od strony północno-wschodniej działka sąsiaduje z nieruchomością zabudowaną o podobnej funkcji. Od strony zachodniej działka graniczy z terenem zabudowy mieszkaniowej. Jej granicę południowo-wschodnią wyznacza pas gruntu wzdłuż rzeki i rzeka Czarna Struga. Na działce znajdują się pojedyncze drzewa i krzewy, gruz budowlany i budowla (schron bądź ziemianka). Działka nr 8/42 o powierzchni 0,0844 ha ma kształt nieregularny, w ogólnym zarysie zbliżony do trójkąta. Najdłuższą z granic (północno-zachodnią) działka przylega do pasa gruntu wzdłuż rzeki i rzeki Czarna Struga. Od strony wschodniej graniczy z działką pełniącą tę samą funkcję co szacowana działka. Od strony południowej jedną z dłuższych granic działka przylega do drogi wewnętrznej (dz. nr 8/33, inna nieruchomość), stanowiącej wjazd na teren kompleksu z ulicy Piłsudskiego. (Bliższe dane zawarte są w operacie szacunkowym z dnia 9 kwietnia 2018 r.).
Suma oszacowania wynosi 189 800,00 zł
w tym: nr dz. 1/26 o pow. 0,2675 ha - 148 650,00 zł, nr dz. 8/42 o pow. 0,0844 ha - 41 150,00 zł,
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 142 350,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 980,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 02203000451110000000280690 lub bezpośrednio w siedzibie kancelarii komornika.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz.U. 2015, poz. 626) od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych PCC.
33880338
drukuj ogłoszenie