Ogłoszenie

Burmist Miasta Kostrzyn podaje do publicznej wiadomosci wyciąg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Polnej

lubuskie, Kostrzyn nad odrą

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kostrzyn nad odrą, lubuskie
Powierzchnia
1 732 m2
Cena
153 100 zł
Numer ogłoszenia
33881650
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
01-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Graniczna 2
Osoba kontaktowa
MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ

SzczegółyBURMISTRZ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o drugim ustnym przetargu nieograniczonym numer GP.0051.1.2019.AD na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości.
LpNumer ewidencyjny działki,
obręb
Powierzchnia nieruchomości w m2Numer księgi wieczystejPołożenie działki
( ulica )
11353/112; obr.0001 Osiedle Drzewice2.769m2GW1S/00027969/0ul. Polna
21353/114; obr.0001 Osiedle Drzewice1.882m2GW1S/00027969/0ul. Polna
31353/115; obr.0001 Osiedle Drzewice1.732m2GW1S/00027969/0ul. Polna
Księga wieczysta prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Słubicach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.,
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Drzewice zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej nr XXVII/200/17z dnia 23 lutego 2017r. (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr z 2017r. poz.502 z dnia 01 marca 2017r.).
Cena wywoławcza brutto w zł:
1) dz.1353/112 obr.0001: 241.600,00zł; (słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy sześćset złotych 00/100);
2) dz.1353/114 obr.0001: 166.200,00zł; (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych 00/100);
3) dz.1353/115 obr.0001: 153.100,00zł; (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto złotych 00/100);
W cenie wywoławczej został uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 05 marca 2019r., o godzinie 10.00, pokój nr 27,
I piętro Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, ul. Graniczna 2.
Wadium w zł:
1) dz.1353/112 obr.0001: 24.160,00zł; (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych 00/100);
2) dz.1353/114 obr.0001: 16.620,00zł; (słownie: szesnaście tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 00/100);
3) dz.1353/115 obr.0001: 15.310,00zł; (słownie: piętnaście tysięcy trzysta dziesięć złotych 00/100);
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto depozytowe Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku Oddział Kostrzyn nad Odrą nr 86 8355 0009 0024 2963 2000 0005, w terminie do dnia 01 marca 2019r., z dopiskiem "przetarg numer działki 1353/.....".
Ogłoszenie zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, na tablicy ogłoszeń na pierwszym piętrze.
Pełna treść ogłoszenia i mapa lokalizacyjna nieruchomości została opublikowana - na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą: www.kostrzyn.pl, BIP- Gospodarka Przestrzenna GP- Przetargi na zbycie gruntów lub zakładka Przetargi i wykazy.
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, ul. Graniczna 2 pokój nr 42, 27 i 28 lub telefonicznie pod nr 95: 727 81 51, 727 81 48, 727 81 52.
33881650
drukuj ogłoszenie