Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup spół.własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego połozonego w Berlinku przy ul. Widok 5/27

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Szczecin, zachodniopomorskie
Powierzchnia
62 m2
Cena
145 600 zł
Numer ogłoszenia
33882002
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
70-240 Szczecin
Ulica
G. Narutowicza 12
Osoba kontaktowa
SYNDYK BARTOSZ DĄBROWSKI

SzczegółySyndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Marka Szczuki zaprasza do składania ofert na zakup:
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Barlinku przy ul. Widok 5/27 o pow. 62,61 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Myśliborzu prowadzi księgę wieczystą o nr SZ1M/00045217/8, z wolnej ręki, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 80% ceny oszacowania tj. 145.600 zł (sto czterdzieści pięć tysięcy sześćset złotych) netto.
Wraz ze złożeniem oferty należy wpłacić wadium w kwocie 14.560 zł (czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych) na poniższy rachunek bankowy:
75 1090 2806 0000 0001 3593 0852
Ofertę należy złożyć zarówno na ręce syndyka - w biurze Syndyka przy ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin, jak i na ręce Sędziego komisarza - w sekretariacie Sądu Rejonowego, Szczecin - Centrum w Szczecinie XII Wydziału Gospodarczego w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego masy upadłości Marka Szczuki w upadłości XII GUp 164/17", do dnia 28 lutego 2019 r. (liczy się data wpływu).
W treści oferty należy podać dokładne dane oferenta oraz oferowaną cenę nabycia netto oraz oświadczenie o zobowiązaniu do bezwarunkowej zapłaty całości ceny najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży, w razie dokonania wyboru oferty.
Otwarcie ofert nastąpi po upływie 7 dni od upływu terminu do składania ofert. Oferent składając ofertę powinien legitymować się wszelkimi pozwoleniami, decyzjami itp. koniecznymi do zawarcia umowy.
W razie przyjęcia oferty, oferent zobowiązany będzie do stawienia się we wskazanej przez Syndyka Kancelarii Notarialnej celem podpisania umowy, przy czym cena musi zostać uiszczona przed dniem podpisania umowy bez możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń. Wszelkie koszty zawarcia umowy ponosić będzie kupujący. Jednocześnie zastrzega się, że rozpatrywane będą tylko takie oferty, które zostaną złożone w formie pisemnej na wyżej wskazanych warunkach, zarówno na ręce syndyka jak i Sędziego Komisarza. Syndyk zastrzega możliwość nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania po wyborze oferty i nie przystąpienia do umowy sprzedaży.
W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny: (+48) 602 695 969 lub (+48) 91 421 09 40.
33882002
drukuj ogłoszenie