Ogłoszenie

Prezydent Mista Gorzowo Wlkp. ogłasza przetarg ustny nieog. na najem obiektu uzytkowego położonego przy ul. Targowej 7

lubuskie, Gorzów wielkopolski

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Gorzów wielkopolski, lubuskie
Powierzchnia
3 898 m2
Numer ogłoszenia
33882467
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Sikorskiego 3-4
Osoba kontaktowa
MIASTO GORZÓW WLKP. - URZĄD MIASTA

SzczegółyOgłoszenie Nr 11/II/2019
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 1 lutego 2019r.
Ogłaszam trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem na czas nieoznaczony obiektu użytkowego stanowiącego własność Miasta Gorzowa Wlkp. położonego przy ul.Targowej 7
Obiekt - hala o powierzchni użytkowej 3.898m2 usytuowany na działce gruntu Nr 596/17 o pow. 4.699m2 przy ul.Targowej 7, przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem produkcji, magazynów i hurtowni.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - teren oznaczony jest symbolem 2U - przeznaczony na usługi, zakaz nadbudowy, rozbudowy istniejących kubatur. Roboty budowlane i remonty obiektu wymagają akceptacji Konserwatora Zabytków.
Opis obiektu:
Hala trzy nawowa w zabudowie szeregowej, w układzie poprzecznym o konstrukcji stalowej o wymiarach: długość - 97,95m, szerokość - 38,24m, wysokość - 16,4m. Hala - były budynek produkcyjny Zakładów Mechanicznych "Ursus" wybudowany ok. 1937r. i przebudowany w latach 1990 na halę targową z dobudowanym zapleczem administracyjnym - oszklonym przedsionkiem.
Ściany szczytowe oraz ściany podłużne wykonane z cegły pełnej, ceramicznej. Konstrukcja ścian wzmocniona słupami stalowymi, stropy fundamentowe żelbetowe. W nawie środkowej zainstalowana suwnica pomostowa, a w nawie bocznej zachodniej - wyciągnik łańcuchowy. Obie suwnice są obecnie nieczynne. Stropodach wykonany jako strop typu "Kleina" z cegły ceramicznej zbrojony prętami stalowymi.
Opis stanu technicznego:
Zgodnie z opinią budowlaną dotyczącą oceny stanu technicznego hali - stan techniczny głównej konstrukcji stalowej hali jest dobry, konstrukcja hali zabezpieczona przed korozją. Ściany szczytowe oraz podłużne są w dobrym stanie technicznym, miejscami występują zarysowania nie mające wpływu na stabilność konstrukcji ścian. Stan techniczny posadzki betonowej utwardzonej chemicznie, o dużej nośności jest dobry.
Ławy i stopy fundamentowe są w dobrym stanie technicznym i w pełni przenoszą istniejące obciążenia. Stan techniczny płyty stropodachowej jest zły. Nieszczelne pokrycie dachowe uszkodziło główne połacie płyty stropodachowej typu "Kleina", widoczne spękania tynku, wystąpiła korozja zbrojenia między cegłami. Stan ten stanowi zagrożenie dla życia i mienia ludzkiego i wymaga wymiany przed rozpoczęciem działalności na pokrycie materiałami nowoczesnymi lekkimi, np. płytami poliuretanowymi z obustronną stalową powłoką oraz wykonania oczyszczenia konstrukcji stalowej i wymiany skorodowanych elementów.
Opinia budowlana - do wglądu w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.Sikorskiego 3-4, pok. 419.
Dostosowanie obiektu do prowadzonej działalności - nastąpi kosztem i staraniem najemcy.
Najemca zobowiązany jest uzyskać zgodę wynajmującego na prowadzenie prac remontowych i adaptacyjnych obiektu poprzez zawarcie umowy określającej zakres tych prac oraz ich koszt.
Wynajmującemu przysługiwać będzie zwrot wartości nakładów podwyższających trwale wartość obiektu, zgodnie z zakresem robót, potwierdzonych protokołem odbioru, a ich wartość - kosztorysem powykonawczym, poprzez obniżenie do 50% czynszu przez okres niezbędny do zrekompensowania wartości tych nakładów.
Przez okres wykonywania remontu obiektu, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy -- najemca zobowiązany będzie jedynie do ponoszenia opłat eksploatacyjnych oraz podatku od nieruchomości - pod warunkiem nie prowadzenia działalności w obiekcie.
Przetarg odbędzie się 12 marca 2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.Sikorskiego 3-4, w Sali Herbowej, tj. sala 201 na I piętrze. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny najpóźniej na 14 dni przed terminem przetargu.
Przetargiem objęty jest obiekt - hala ujęty w wykazie nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w wysokości określonej w wykazie najpóźniej na siedem dni przed terminem otwarcia przetargu, tj. do 5 marca 2019r. oraz przedłożą komisji przed otwarciem przetargu wymagane oświadczenia i dokumenty. Na dowodzie wpłaty należy wskazać obiekt, którego wpłata dotyczy oraz nazwisko lub nazwę osoby (lub osób) aspirujących do uczestniczenia w przetargu.
Wadium należy wpłacić na konto Nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286 Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. w Powszechnej Kasie Oszczędności BP SA.
Uczestnikowi przetargu, który wygra przetarg - wadium zalicza się na poczet czynszu za najem obiektu, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się po odwołaniu albo zamknięciu przetargu.
Wywoławcza stawka czynszu określona została w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
1) dowód tożsamości;
2) w odniesieniu do podmiotów gospodarczych - wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego, a ponadto w przypadku spółki cywilnej - umowę spółki;
3) pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika;
4) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą należności wobec Miasta i jego jednostek organizacyjnych;
5) oświadczenie, że nie zajmuje bez tytułu prawnego lokalu stanowiącego własność Miasta;
6) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym obiektu, jego wyposażeniem oraz o gotowości zawarcia umowy najmu obiektu w istniejącym stanie technicznym i przystosowania go do zamierzonej działalności we własnym zakresie i na swój koszt, zgodnie ze sztuką budowlaną, po uprzednim uzyskaniu stosownych zgód i zezwoleń ze strony właściwych organów - z możliwością rozliczenia nakładów trwale podwyższających wartość obiektu;
7) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią zarządzenia w sprawie najmu lokali użytkowych;
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie dotyczącym najmu obiektu, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
9) dowód wpłaty wadium - na żądanie komisji przetargowej.
Nie dopuszcza się do udziału w przetargu osób, które:
1) dokonały wpłaty wadium po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu; za datę wpłaty wadium uznaje się datę realizacji przelewu przez bank nadawcy lub datę zlecenia przelewu - po jego udokumentowaniu przez uczestnika przetargu,
2) złożyły oświadczenie, że są dłużnikami Miasta lub jednostek organizacyjnych Miasta lub zajmują bez tytułu prawnego lokal stanowiący własność Miasta,
3) nabyły w ciągu ostatnich 12 miesięcy, co najmniej dwukrotnie prawo nawiązania stosunku najmu lokalu komunalnego, w wyniku uprzednio przeprowadzonych przetargów, a następnie nie przystąpiły bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy.
Uczestnik przetargu, może w terminie 3 dni od dnia przetargu zaskarżyć do Prezydenta Miasta czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. Jeśli osoba ustalona najemcą obiektu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy najmu w terminie i miejscu wskazanym w protokole z przetargu lub wyjdzie na jaw, że poświadczyła nieprawdę w przedłożonym komisji oświadczeniu lub w terminie wyznaczonym przez wynajmującego nie dostarczy wymaganych dokumentów, bądź nie ustanowi wymaganego zabezpieczenia ewentualnych roszczeń - odstępuje się od zawarcia umowy najmu, a wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta Gorzowa Wlkp.
Osoba uprawniona do zawarcia umowy najmu zobowiązana jest przed dniem jej zawarcia:
1) dostarczyć wynajmującemu dokument określający formę prawną prowadzonej działalności, a w przypadku spółki cywilnej - umowę spółki;
2) dostarczyć wynajmującemu oświadczenie, że nie zalega z zapłatą wobec Miasta Gorzowa Wlkp. i jego jednostek organizacyjnych należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, czynszów za dzierżawę, najem lub opłat za korzystanie z nieruchomości;
3) ustanowić na swój koszt i dostarczyć wynajmującemu zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu niezapłaconego czynszu obciążającego najemcę przez poddanie się w trybie art.777 § 1 pkt 5 i 6 Kpc egzekucji, co do obowiązku zapłaty należności czynszowych - do wysokości 2 krotnego czynszu.
W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy najmu obiektu z uczestnikiem przetargu, który wygrał przetarg - w terminie ustalonym w protokole z przetargu, wynajmujący w ciągu 3 dni po upływie tego terminu może zawiadomić uczestnika przetargu, który wylicytował drugą, co do wysokości stawkę czynszu o możliwości zawarcia umowy najmu tego obiektu z zastosowaniem zaoferowanej przez niego stawki czynszu. Termin na zawarcie umowy upływa z 7 dniem licząc od dnia doręczenia pisemnego zawiadomienia o możliwości zawarcia umowy - pod rygorem utraty prawa do zawarcia umowy najmu tego obiektu.
Regulamin przetargu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. www.bip.wrota.lubuskie.pl.
Informacji w sprawie możliwości uzyskania zezwolenia na sprzedaż alkoholu, udziela Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu Urzędu Miasta (tel. 95 73-55-557).
Oględzin obiektu można dokonać w dniach 25 - 27 lutego 2019r. w godz. 12 - 14, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Urzędem Miasta (tel. 957-355-674).
Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Majątku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., budynek przy ul.Sikorskiego 3-4, pokój 417 (tel. 957-355-674).
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w budynku przy ul.Sikorskiego 3-4, a ponadto zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz zamieszczenie w prasie lokalnej.
Załącznik do ogłoszenia nr 11/II/2019
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 1 lutego 2019r.
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Gorzowa Wlkp. położonych w Gorzowie Wlkp. przeznaczonych do wynajęcia
Przeznacza się do wynajęcia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego następujący obiekt:
oznaczenie nieruchomości:
adres lokalu
przetargprzeznaczenieobiektwywoławcza
stawka
czynszu
wysokość
wadium
[zł]
nr i powierzchnia działki
nr księgi wieczystej
położeniepowierzchnia użytkowa [m?]opisnetto [zł/m?]
ul.Targowa 7
Nr 596/17, 4699m?
GW1G/00065975/2
IIIdziałalność gospodarcza
z wyłączeniem produkcji, magazynów i hurtowni
budynek w zabudowie szeregowej3.898Hala trzy nawowa w układzie poprzecznym o konstrukcji stalowej o wymiarach: długość budynku - 97,95m, szerokość - 38,24m, wysokość - 16,4m, powierzchnia zabudowy - 4.008m2.
Ściany szczytowe oraz ściany podłużne wykonane z cegły pełnej, ceramicznej. Konstrukcja ścian podłużnych i szczytowych wzmocniona słupami stalowymi.
Stan techniczny płyty stropodachowej stalowo-ceramicznej - zły, stanowi zagrożenie dla życia i mienia ludzkiego. Pokrycie dachowe wymaga wymiany przed rozpoczęciem działalności w lokalu.
6,0023.390
Termin wnoszenia czynszu i pozostałych opłat za najem - z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność
Podatek od nieruchomości uiszcza się - zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych - w wysokości wynikającej z uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp. i w sposób w niej określony
Waloryzacja czynszu - może następować corocznie o dodatni wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
33882467
drukuj ogłoszenie