Ogłoszenie

Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek 630/2, 631/2, 632, 633, 617/39

mazowieckie, Olkusz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Wspólna, Olkusz, mazowieckie
Powierzchnia
18 745 m2
Cena
937 250 zł
Numer ogłoszenia
33882227
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-02-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
Gmina Olkusz

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU


Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza IV przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek nr : 630/2, 631/2, 632, 633, 617/39 o łącznej powierzchni 1,8745 ha, położonej w Olkuszu przy ul. Wspólnej (obręb Pomorzany ), w granicach Olkuskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, stanowiącej własność Gminy Olkusz, objętej księgami wieczystymi : KR1O/00047850/8, KR1O/00078609/0. W terenie działki te stanowią jeden kompleks gruntów w kształcie wielokąta. Nieruchomość posiada ograniczenia zabudowy związane z przebiegiem sieci energetycznych zarówno podziemnej linii kablowej jak i naziemnej linii wysokiego napięcia wraz ze strefą oddziaływania oraz kolektora kanalizacji sanitarnej ks800 . Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Wspólnej i sieci infrastruktury technicznej : woda, energia, kanalizacja.
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części
dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza nieruchomość znajduje się
w terenie oznaczonym symbolem " B3.P-U " - opisanym jako: " teren obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów lub zabudowy usługowej". Ponadto nieruchomość znajduje się w
granicy terenu kategorii "B" przydatności do zabudowy, w przypuszczalnym zasięgu starego
kopalnictwa, w granicy starego kopalnictwa rud srebra i ołowiu, w granicy złoża rud cynku i
ołowiu Olkusz. Przez działki nr 630/2, 631/2,633 i 617/39 przebiega sieć napowietrzna wysokiego
napięcia 110 kV ze strefą oddziaływania, co wiąże się z obowiązkiem uzgodnienia
zamierzenia inwestycyjnego z administratorem linii napowietrznej.
Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków m. Olkusza, prowadzoną przez Starostę Olkuskiego
działka nr 633 o pow. 0,2120 ha stanowi użytki " LsVI", ( las )
Zgodnie z art. 37a ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach ( Dz. U. z 2015r. poz.
2100 z późn. zm.) Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.
Działka nr 633 stanowi użytek leśny, przed przystąpieniem do zabudowy wymagane
jest uzyskanie zgody na wyłączenie tego gruntu z produkcji leśnej ( decyzja Dyrekcji
Regionalnej Lasów Państwowych w Katowicach).
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 937.250,00 zł
( słownie: dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych ). Sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT ( 23% ). Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej . Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 187.450,00 zł do dnia 04.04.2019r. włącznie na konto Urzędu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878.
Przetarg odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2019r. o godz. 11.00
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu , pok. 101.
Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 207, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.plw dziale Nieruchomości , portalu internetowym : www.olkusz.otodom.ploraz www.bipmalopolska.pl/umigolkusz w dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia, ogłoszenia różne.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 204 , telefon (32) 6260204.
33882227
drukuj ogłoszenie