Ogłoszenie

Sprzedaż nizabudowanych działek nr 532/6, 538/7, 539/3 i 539/6, położonych w Gdańsku przy ul. Uczniowskiej

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Uczniowska, Gdańsk, pomorskie
Powierzchnia
12 728 m2
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
21-02-2019
Numer ogłoszenia
33883402
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-560 Gdańsk
Ulica
Żaglowa 11
Osoba kontaktowa
Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

SzczegółyGdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o.
siedziba: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11
(KRS: 0000328827, akta rejestrowe: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
kapitał zakładowy: 443 181 000 zł)


ogłasza przetarg
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej należącej do Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o., stanowiącej działki nr 532/6, 538/7, 539/3 i 539/6 obręb 45, o łącznej powierzchni 1,2728 ha, położonej przy ul. Uczniowskiej w Gdańsku, woj. pomorskie, objętej księgą wieczystą KW GD1G/00295984/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 0303, funkcja w planie 014-41 strefa produkcyjno-usługowa.
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu zgodnie z przepisami art. art. 70? - 70 kodeksu cywilnego.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w "Specyfikacji istotnych warunków przetargu".
3. Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie w siedzibie Spółki "Specyfikacji istotnych warunków przetargu" lub przesłanie na adres office@investgda.pl prośby o udostępnienie elektronicznej wersji Specyfikacji oraz wpłacenie w terminie do 20 lutego 2019 r. wadium w wysokości określonej w Specyfikacji.
4. Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11. Ostateczny termin składania ofert mija 21 lutego 2019 r. o godz. 10.00.
5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 21 lutego 2019 r. o godz. 10.15 w siedzibie Spółki
w Gdańsku, przy ul. Żaglowej 11.
5. Spółka może unieważnić przetarg w przypadku, gdy:
a) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży
w interesie Spółki, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
b) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
6. Spółka zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany ogłoszenia o przetargu oraz odwołania lub zmiany warunków przetargu. Odwołanie lub zmiana ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu mogą nastąpić bez podania przyczyn w każdym czasie do upływu terminu końcowego na składanie ofert.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze względem Spółki.
8. Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w przypadku ich równorzędności, po przeprowadzeniu dodatkowych negocjacji z oferentami.
9. Informacji na temat przetargu i "Specyfikacji istotnych warunków przetargu" udziela się pod numerem telefonu 58 722 03 03, fax nr 58 746 33 99.
33883402
drukuj ogłoszenie