Ogłoszenie

Nieruchomość lokalowa o funkcji mieszkalnej - prawo własności lokalu mieszkalnego nr 1

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Lompy 15, Wrocław, dolnośląskie
Powierzchnia
59,12 m2
Cena
328 000 zł
Numer ogłoszenia
33884082
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-040 Wrocław
Ulica
Podwale 30
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu Robert Kapica

SzczegółyO B W I E S Z C Z E N I E
o terminie pierwszej licytacji nieruchomości
Wrocław, dnia 05-02-2019
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu Robert Kapica zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 04-03-2019r. o godz. 09:00
w sali nr 61 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu VII Wydział Cywilny
50-040 Wrocław, ul. Podwale 30 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej położonej we Wrocławiu przy ul. Lompy 15, składająca się z prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 59,12 m2 i udziału w prawie własności gruntu opisanego jako działka nr 160, AM-10, obręb Plac Grunwaldzki o powierzchni 186m2, wynoszącego 1.018/10.000 części. Lokal mieszkalny położony na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego, pochodzącego z początku XX wieku ( rok budowy około 1915), w skład lokalu mieszkalnego wchodzą dwa pokoje mieszkalne, kuchnia przedpokój ora łazienka wraz z WC. Dla nieruchomości lokalowej urządzona jest księga wieczysta w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków o numerze: WR1K/00223837/5 należącej do dłużnika Pan Marcin Głaz
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 328.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj 246.000,00 zł.
Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania,
z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych tj 2.460,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 32.800,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg przelewem bankowym na rachunek Komornika w mBank S.A. nr 25114011400000438376001001 z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku komornika, lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi,
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Nieruchomość tą można oglądać w dniu 26-02-2019r. o godz 09:00
Operat szacunkowy tej nieruchomość można oglądać w kancelarii komornika w terminie dwóch tygodni przed licytacją, a akta postępowania egzekucyjnego w sądzie w którym odbywać się będzie przetarg od 28-02-2019r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję .
Użytkowania służebności i prawa dożywotników, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. 71 372 59 60
33884082
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: