Ogłoszenie

Ogłoszenie o pierwszej nieruchomości położonej w Roźwienicy

podkarpackie, Jarosław

Najważniejsze informacje

Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Jarosław, podkarpackie
Numer ogłoszenia
33884023
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-500 Jarosław
Ulica
Poniatowskiego 53

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Adrianna Zbucka (tel. 16 621-31-41) ogłasza, że dnia
12.03.2019 r. o godz. 9.00
w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu, mającego siedzibę przy ul. Jana Pawła II 11, w sali nr 7 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Roźwienicy, oznaczonej jako działki nr 703/4, 703/5, 703/6, 703/7, 703/8, 703/9, 703/10, 703/11, 703/12, 703/13, 703/14, 703/15, 703/16 obręb Roźwienica o łącznej pow. 1,0199 ha, dla których Sąd Rejonowy w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1J/00094185/9.
Suma oszacowania wynosi 381 252,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 285 939,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 125,20 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi w kancelarii komornika mieszczącej się w Jarosławiu przy ul. Poniatowskiego 53. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
96 15001634 1216 3003 6501 0000.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 11 oraz kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
33884023
drukuj ogłoszenie