Ogłoszenie

Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Trzemeszno

lubuskie, Sulęcin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Sulęcin, lubuskie
Cena
41 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
26-02-2019
Numer ogłoszenia
33883739
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
69-200 Sulęcin
Ulica
KILIŃSKIEGO 9
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJ.W SULĘCINIE

SzczegółyOBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie ul. Kilińskiego 9 69-200 Sulęcin,
tel. 957559090, sulecin@komornik.org, www.sulecin.komornik.org
Na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-02-2019r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie I Wydział Cywilny 69-200 Sulęcin, ul. Kościuszki 30, s.13 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 69-200 Sulęcin, Trzemeszno, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW[NKW: GW1U/00023428/0]
Suma oszacowania wynosi 41 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 27 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 100,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Gorzowie Wlkp. 96 10901900 0000 0001 0506 3822 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Sprzedaż nieruchomości będzie podlegała ograniczeniom wynikającym z przepisów Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003r. (tekst jednolity Dz.U. 2012.803) w brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. - Wstrzymanie sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2016.585).
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Trzemeszno, w obrębie 0050-Trzemeszno, gmina Sulęcin, powiat sulęciński, województwo lubuskie. Nieruchomość stanowi niezabudowaną działkę gruntu nr 129, 164 i 167 o łącznej powierzchni 1,97 ha-oznaczenie użytku jako grunty orne klasy bonitacyjnej RIIIa, RIIIb, RIVa, RIVb, łąki trwałe klasy bonitacyjnej ŁIV, grunty zadrzewione i zakrzewione oznaczone Lz-RIVb, grunty pod rowami oznaczone W-ŁIV oraz rowy oznaczone symbolem użytku W.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie przy ulicy Kościuszki 30 (sygn. akt I Co 410/15) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
33883739
drukuj ogłoszenie