Ogłoszenie

Udział w wysokości 1/2 w spółdz. własn. prawie do lok. mieszk., zasób Spółdz. Mieszk. " Śródmieście " w Szczecinie.

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Szczecin, zachodniopomorskie
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
28-02-2019
Numer ogłoszenia
33883930
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
70-240 Szczecin
Ulica
NARUTOWICZA 12
Osoba kontaktowa
SYNDYK BARTOSZ DĄBROWSKI

SzczegółySyndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Małgorzaty Urbich zaprasza do składania ofert na zakup:
udziału w wysokości 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 47, znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście" w Szczecinie, przy ul. Matejki 13 w Szczecinie o pow. 47,55 m kw. wraz z prawem do wyłącznego korzystania z pomieszczenia gospodarczego znajdującego się w piwnicy budynku, KW nr SZ1S/00161587/6, z wolnej ręki za cenę nie niższą niż cena oszacowania tj. za cenę nie niższą niż 86.600 zł.
Wraz ze złożeniem oferty należy wpłacić wadium w kwocie 8.660 zł na poniższy rachunek bankowy: 93 1090 2806 0000 0001 3368 0419
Ofertę należy złożyć zarówno na ręce syndyka - w biurze Syndyka przy ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin, jak i na ręce Sędziego komisarza - w sekretariacie Sądu Rejonowego, Szczecin - Centrum w Szczecinie XII Wydziału Gospodarczego w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta na zakup udziału ? w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego masy upadłości Małgorzaty Urbich w upadłości XII GUp 93/16", do dnia
28 lutego 2019 r. (liczy się data wpływu).
W treści oferty należy podać dokładne dane oferenta oraz oferowaną cenę nabycia oraz oświadczenie o zobowiązaniu do bezwarunkowej zapłaty całości ceny najpóźniej przy zawieraniu umowy w razie dokonania wyboru oferty.
Otwarcie ofert nastąpi po upływie 7 dni od upływu terminu do składania ofert. Oferent składając ofertę powinien legitymować się wszelkimi pozwoleniami, decyzjami itp. koniecznymi do zawarcia umowy.
W razie przyjęcia oferty, oferent zobowiązany będzie do stawienia się we wskazanej przez Syndyka Kancelarii Notarialnej celem podpisania umowy, przy czym cena musi zostać uiszczona najpóźniej przy zawieraniu umowy bez możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń. Wszelkie koszty zawarcia umowy ponosić będzie kupujący. Jednocześnie zastrzega się, że rozpatrywane będą tylko takie oferty, które zostaną złożone w formie pisemnej na wyżej wskazanych warunkach, zarówno na ręce syndyka jak i Sędziego Komisarza. Syndyk zastrzega możliwość nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania po wyborze oferty i nie przystąpienia do umowy sprzedaży.
33883930
drukuj ogłoszenie