Ogłoszenie

Nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie jako działka nr 15/11 AM 40

mazowieckie, Oleśnica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Strefowa, Oleśnica, mazowieckie
Powierzchnia
10 976 m2
Cena
509 000 zł
Numer ogłoszenia
33884279
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-02-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
56-400 Oleśnica
Ulica
Rynek-Ratusz
Osoba kontaktowa
Burmistrz Miasta Oleśnica

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz
56-400 Oleśnica, informuje o:
I-przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Strefowej (obręb Oleśnica):
Nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie jako działka nr 15/11 AM 40 o powierzchni 1.0976 ha, położona w Oleśnicy przy ul. Strefowej, obręb Oleśnica;
KW nr WR1E/00039161/2;
Nieruchomość gruntowa została włączona do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST PARK Podstrefy Oleśnica na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 415);
Zgodnie z art. 8 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2017r, poz. 1010 z późn. zm.) Zarządzającemu Specjalną Strefą Ekonomiczną służy prawo pierwokupu w zakresie prawa własności położonych na obszarze strefy nieruchomości;
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Krzywoustego w Oleśnicy uchwalonego przez Radę Miasta Oleśnicy uchwałą Nr X/63/2011 z dnia 28 czerwca 2011r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 170, poz. 2944 z dnia 16.08.2011r., teren, na którym zlokalizowana jest w/w działka, oznaczona jest symbolem 4.P jako tereny produkcyjne, składy, magazyny;
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 509.000,00 zł, (słownie: pięćset dziewięć tysięcy złotych);
Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 16 kwietnia 2019r. o godz. 1100 (w Sali Narad - pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta Oleśnicy);
Wadium wynosi: 50.900,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych);
Najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2019r. na rachunek bankowy Gminy Miasto Oleśnica nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu;
Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy Rynek-Ratusz, oraz opublikowano na stronach internetowych http://www.olesnica.pl(w zakładce Aktualności)
i http://bip.um.olesnica.pl(w zakładce Nieruchomości - Kupno-Sprzedaż).
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy Rynek - Ratusz ( pok. 101, I p. ) lub telefonicznie pod nr (71) 798-21-51 w godz. od 800 do 1600.
33884279
drukuj ogłoszenie