Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości spółki STEK POL SP Z O O, w upadłości z siedzibą w Mleczkowie ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż przedsiębiorstwa Spółki.

mazowieckie, Mleczków

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Mleczków, mazowieckie
Numer ogłoszenia
33888933
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
Focha 8

SzczegółySyndyk masy upadłości spółki STEK POL SP Z O O, w upadłości z siedzibą w Mleczkowie
1. ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż przedsiębiorstwa Spółki w trybie artykułu 320 ust. 1 Prawa Upadłościowego w skład którego wchodzą:
a) prawo własności nieruchomości; Położone w Garbatce Letnisko przy asfaltowej ulicy Przemysłowej, nieruchomości gruntowe ogrodzone z uzbrojeniem technicznym, zabudowane kompleksem budynków murowanych tworzących zabudowę zakładu przemysłowego z częścią administracyjną jako nadbudowane 1 piętro o pow. zabudowy 2.494 m2, działki o numerach:
-176/18 wielkości 0,6959 HA opisanych kw nr RA1K/00053871/0
-658 wielkości 1,0131 HA RA1K/00051854/1,
b) Ruchomości; maszyny, urządzenia, przeznaczone do uboju trzody wraz z magazynami i chłodniami.
2. Przedsiębiorstwo upadłego, w rozumieniu art. 551 ustawy z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), jest kompletne technologicznie do prowadzenia uboju trzody chlewnej.
3. Cena wywoławcza za opisany przedmiot sprzedaży wynosi 80% ceny oszacowanie tj 4.880.000 zł . Do ceny wywoławczej może zostać doliczony ( o ile będzie wymagany) właściwy podatek VAT, ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami, który stanowić będzie dodatkowy składnik ceny.
4. Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Sądu Rejonowego w Radomiu, Wydział V Gospodarczy ul. Warszawska 1, sala nr XI.
5. Termin przetargu ustala się na dzień 20 marca 2019r. godz. 13:00.
6. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest:
a) złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży w języku polskim w zapieczętowanej kopercie z napisem "" PRZETARG II -STEK POL SP. ZO.O. W UPADŁOSCI sygn. Akt V GUp 37/18" na ręce Sędziego-komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego w Radomiu, Wydział V Gospodarczy ul. Warszawska 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2019 r. godz. 10:00.- decyduje data wpływu.
b) wpłacenie wadium w wysokości 305.000 zł na rachunek bankowy upadłego prowadzony przez ING BANK ŚLĄSKI Oddział Radom nr PL 61 1050 1793 1000 0090 3150 7206., z dopiskiem: "II Przetarg - STEK POL SP. ZO.O najpóźniej w dniu 15 marca 2019 r - liczy się data wpływu środków na rachunek upadłego.
7.Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze syndyka przy ul. Focha 8/2 w Radomiu lub pod nr tel. 602313099, .
8. Pełny tekst regulaminu przetargu dostępny jest w ogłoszeniu lub w biurze syndyka po zamówieniu tytułem Sygn. akt: V GUp 37/18 STEK POL : mailowo z adresu; biurojob6@wp.pl .
Regulamin
Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest w prasie ogólnopolskiej w wydaniu lokalnym ( Gazeta Wyborcza) i na portalu ogólnopolskim komunikaty.pl
I.
PRZEDMIOT PRZETARGU NR II
Przedsiębiorstwo upadłego, w rozumieniu art. 551 ustawy z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), w skład, którego wchodzą w szczególności:
a) Prawo własności nieruchomości; Położone w Garbatce Letnisko przy asfaltowej ulicy Przemysłowej, nieruchomości gruntowe ogrodzone z uzbrojeniem technicznym, zabudowane kompleksem budynków murowanych tworzących zabudowę zakładu przemysłowego z częścią administracyjną jako nadbudowane 1 piętro o pow. zabudowy 2.494 m2, o numerach: działka 176/18 wielkości 0,6959 HA opisana kw nr RA1K/00053871/0 i działka 658 wielkości 1,0131 HA RA1K/00051854/1, Nieruchomości, jeśli są obciążone hipotekami, to nie wiążą nabywców.
b) Ruchomości; maszyny, urządzenia, przeznaczone do uboju trzody wraz z magazynami i chłodniami
Wierzytelności przysługujące upadłemu oraz środki pieniężne znajdujące się w kasie i na rachunkach bankowych upadłego nie będą przedmiotem sprzedaży.
II.
TERMIN
Oferty dotyczące przetargu oferenci winni składać w terminie do 06 grudnia do godz. 10.00, w zapieczętowanej kopercie z napisem "" PRZETARG II -STEK POL SP. ZO.O. W UPADŁOSCI sygn. Akt V GUp 37/18" na ręce Sędziego-komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego w Radomiu, Wydział V Gospodarczy ul. Warszawska 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 grudnia 2018 r. godz. 10:00.- decyduje data wpływu.- przy czym za złożoną w terminie ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się taką, która zostanie doręczona w w/w terminie. Otwarcie oraz wybór ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Radomiu, które odbędą się w dniu 20 marca 2019 r. godz. 13:00. w tym Sądzie Rejonowym przy ul Warszawskiej 1, w sali nr XI
III.
WYMOGI FORMALNE OFERTY
Każda z ofert winna zawierać:
a) dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz formy prawnej oferenta;
b) proponowaną cenę zakupu;
c) proponowany termin i sposób zapłaty (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego komisarza, gdyż w takim terminie musi być zawarta umowa, a cała cena musi zostać zapłacona przed zawarciem umowy);
d) własnoręczny podpis składającego ofertę.
Do oferty należy załączyć:
a) w przypadku przedsiębiorców - odpisy z właściwych rejestrów lub ewidencji, w tym w formie wydruków internetowych;
b) potwierdzenie dokonania wpłaty wadium;
c) dokumenty wykazujące, że osoba, która podpisała ofertę w imieniu oferenta, jest upoważniona do jego reprezentacji.
Oferta winna zostać złożona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie, na której należy oznaczyć dane oferenta oraz nanieść oznaczenie " PRZETARG II STEK POL SP. ZO.O. W UPADŁOSCI sygn. Akt V GUp 37/18"
Koperta może zawierać tylko jedną ofertę.
IV.
WADIUM
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium:
w wysokości stanowiącej. 5 % szacunkowej wartości przedmiotu tj. 305.000 zł
2. Każdy z oferentów winien wpłacić wadium w terminie do dnia 06 grudnia 2018. r. na rachunek bankowy syndyka masy upadłości STEK POL SP. ZO.O. W UPADŁOSCI, w banku ING BANK ŚLĄSKI Oddział Radom nr PL 61 1050 1793 1000 0090 3150 7206. Za wpłacone w terminie uważa się wadium, które wpłynęło na rachunek syndyka w/w terminie.
3. Wadium przepadnie na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie i miejscu wskazanych przez sprzedającego.
4. Wadia dotyczące ofert, które nie zostaną wybrane lub które zostały odrzucone z przyczyn formalnych, zostaną zwrócone przez syndyka bez odsetek i oprocentowania w terminie do 14 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.
5. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
V.
POZOSTAŁE WARUNKI PRZETARGU
Sędzia komisarz zastrzega prawo zmiany warunków przetargów.
Wyboru oferty dokonuje syndyk, przy czym wybór ten jest prawnie skuteczny jedynie po zatwierdzeniu go przez sędziego komisarza (art. 320 ust. 1 pkt 5 p.u.).
Sędzia komisarz dokonuje zatwierdzenia wyboru oferty na posiedzeniu, na którym dokonano wyboru, bądź odracza wydanie postanowienia o tydzień.
W przypadku braku zatwierdzenia przez sędziego komisarza wyboru oferty traktuje się ofertę tak, jakby nie została wybrana.
Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
VI.
PRZEBIEG POSIEDZENIA W PRZEDMIOCIE WYBORU I ZATWIERDZENIA OFERTY
Syndyk przedkłada sędziemu komisarzowi zamknięte koperty z ofertami i informuje o wpłaconych wadiach. W przetargu, Sędzia komisarz opisuje stan, w jakim znajduje się każda koperta i przekazuje je syndykowi, który przystępuje do otwarcia ofert i sprawdzenia wymogów formalnych, którym winna odpowiadać przedmiotowa oferta. Na wniosek syndyka, celem dokładnego zapoznania się z ofertą, sędzia komisarz może zarządzić przerwę. Syndyk odrzuca ofertę, która nie spełnia wymogów formalnych. Spośród spełniających wymogi formalne ofert syndyk dokonuje wyboru najkorzystniejszej dla masy upadłości i przedstawia ją sędziemu komisarzowi. Syndykowi zastrzega się prawo do przeprowadzenia aukcji wśród oferentów w celu uzyskania najkorzystniejszego dla masy upadłości rozstrzygnięcia. O przeprowadzeniu aukcji decyduje sędzia komisarz. Wszelkie zarzuty co do przebiegu przetargu winny być zgłaszane sędziemu komisarzowi na posiedzeniu, na którym odbywa się przetarg, pod rygorem utraty prawa powoływania ich w dalszym toku postępowania. Sędzia komisarz zatwierdza wybór oferty dokonany przez syndyka, z uwzględnieniem wyników ewentualnej aukcji. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy Prawa upadłościowego oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
33888933
drukuj ogłoszenie