Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości i ruchomości wchodzących w skład masy upadłości " MARGOT " Sp.z o.o. w Sanoku

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Rzeszów, podkarpackie
Numer ogłoszenia
33889542
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-231 Rzeszów
Ulica
Towarowa 12

SzczegółySyndyk masy upadłości
ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości i ruchomości
wchodzących w skład masy upadłości
"MARGOT" Sp. z o.o. w Sanoku
1. Przedmiotem przetargu, w trybie art. 320 Prawa upadłościowego i naprawczego jest sprzedaż składników masy upadłości w postaci:
obiektu sanatoryjnego pn. "WISŁA" o pow. użytkowej 3 081,10 m2 oraz budynku pralni o pow. użytkowej 152,80 m2,
prawa użytkowania wieczystego do gruntu oznaczonego działką 743/2 o pow. 0,2003 ha, położonego w Iwoniczu-Zdroju,
prawa użytkowania wieczystego do gruntu oznaczonego działką 825 o pow. 0,2866 ha, położonego w Iwoniczu-Zdroju,
prawa użytkowania wieczystego do gruntu oznaczonego działką 827 o pow. 1,4210 ha, położonego w Iwoniczu-Zdroju,
dla powyższych nieruchomości Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1K/00068106/0
obiektu hotelowego pn. "MARGOT" o pow. użytkowej 1 703,50 m2,
prawa użytkowania wieczystego do gruntu oznaczonego działką nr 2942/1 o pow. 0,5176 ha, położonego w Gorlicach,
prawa użytkowania wieczystego do gruntu oznaczonego działkami nr 1747/24, 1747/26, 1748/19, 1764/6, 1765/6, 1766/6, 1767/4 o łącznej pow. 0,0509 ha, położonego w Gorlicach,
dla powyższych nieruchomości Sąd Rejonowy w Gorlicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr NS1G/00066839/2, NS1G/00070326/4
ruchomości - maszyn, urządzeń oraz wyposażenia zlokalizowanego w Sanatorium "WISŁA" w Iwoniczu -Zdroju oraz w Hotelu "MARGOT" w Gorlicach.
Opisane powyżej składniki majątku są przedmiotem dzierżawy do 31 sierpnia 2023 r. oraz do dnia 30 września 2023 r. W obiektach dzierżawionych znajdują się również rzeczy należące do dzierżawcy, które nie są objęte przetargiem.
2. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi łącznie 7.000.000,00 zł netto (słownie: siedem milionów złotych 00/100). Cena wywoławcza nie obejmuje ceny nakładów inwestycyjnych, które doliczone będą do zaoferowanej przez oferenta ceny.
3. Opis przedmiotu sprzedaży znajduję się w operatach szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego oraz rzeczoznawcę branżowego. Z powyższymi operatami szacunkowymi można się zapoznać w Sądzie Rejonowym w Krośnie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych przy ul. Wolności 3 oraz w biurze syndyka masy upadłości położonym w Krośnie przy ul. Lotników 2.
4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a) złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem "PRZETARG: V GUp 3/14- "MARGOT" SP.Z O.O. -- NIE OTWIERAĆ" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2019 r. do godz. 15.00 na adres Sądu Rejonowego w Krośnie ul. Wolności 3, 38-400 Krosno, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych.
b) wpłacenie wadium w łącznej wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. łącznie 700.000,00 zł. na rachunek bankowy "MARGOT" Sp. z o.o. w Sanoku w upadłości nr: 84 2030 0045 1110 0000 0384 8620, w terminie składania ofert.
c) Złożenie pisemnej oferty zakupu zawierającej:
imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu (dla osób fizycznych),
nazwę firmy, dokładny adres, tel/fax, NIP, REGON oraz dokument potwierdzający status prawny oferenta tj. wypis z KRS lub wydruk z CEIDG (dla spółek prawa handlowego i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą)
oferowaną za nieruchomość cenę nie niższą niż cena wywoławcza,
pisemną deklarację o pokryciu ceny nakładów inwestycyjnych, rozumianych jako kwoty wydatkowane na ulepszenia, modernizację i zakupy inwestycyjne dokonane w okresie po dniu 1 września 2017 r. do dnia sprzedaży,
pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kwoty należnych podatków według obowiązującej stawki,
pisemną deklarację o zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści warunków przetargu,
dowody wpłaty wadium na w/w rachunek bankowy oraz wskazanie rachunku bankowego, na które ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty,
pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów notarialnej umowy sprzedaży,
pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,
promesę zezwolenia MSWiA na nabycie nieruchomości dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskania zezwolenia albo oświadczenie oferenta będącego osobą zagraniczną, że zezwolenie takie nie jest wymagane z podaniem podstawy prawnej,
5. Oferta oraz wszystkie deklaracje i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta uwidocznione w aktualnym odpisie z KRS lub innym właściwym rejestrze,
6. Oferta nie może być złożona pod warunkiem,
7. Przetarg nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia żadnej oferty spełniającej warunki określone w warunkach przetargu,
8. W przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do jej złożenia oraz do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem notarialnie poświadczonym, pełnomocnictwa udzielone adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają notarialnego poświadczenia,
9. W przypadku złożenia oferty nie spełniającej warunków określonych w niniejszych warunkach przetargu lub złożonej po terminie podlega ona odrzuceniu. Wadium w takim przypadku podlega zwrotowi bez oprocentowania w terminie 7 (siedmiu) dni liczonych od dnia odrzucenia oferty,
10. Wadium wniesione przez uczestnika, którego oferta została wybrana i zatwierdzona przez Sędziego-Komisarza będzie zaliczone na poczet ceny nabycia,
11. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi, bez oprocentowania, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego komisarza,
12. Wadium przepada na rzecz syndyka masy upadłości w razie uchylania się, bądź odstąpienia przez uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Uczestnicy przetargu w przypadku uchylania się przez syndyka masy upadłości od zawarcia umowy zrzekają się roszczenia o żądanie zapłaty podwójnego wadium albo naprawiania szkody,
13. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych mieszczącym się w Krośnie przy ul. Wolności 3, w dniu 15 maja 2019 r., godzina 14.00, sala nr 01.
14. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert zwierających taką samą oferowaną ceną nabycia syndyk na posiedzeniu, przeprowadzi dodatkową licytację ustną celem wyboru najkorzystniejszej oferty. W licytacji mogą wziąć udział wyłącznie oferenci, którzy złożyli pisemne oferty zawierające taką samą cenę nabycia i jednocześnie są obecni na posiedzeniu podczas którego nastąpiło otwarcie ofert. W toku ustnej licytacji oferenci mogą jedynie podwyższać oferowaną cenę. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert zawierających różne ceny nabycia wybrana zostanie oferta zawierająca cenę najwyższą bez konieczności przeprowadzania dodatkowej ustnej licytacji.
15. Przetarg prowadzi syndyk masy upadłości pod nadzorem Sędziego - Komisarza,
16. Wybór oferty jest prawnie skuteczny po uprawomocnieniu się postanowienia Sędziego - Komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta,
17. Syndyk zawiera umową sprzedaży, w formie aktu notarialnego, w terminie określonym przez Sędziego-Komisarza - zgodnie z treścią art. 321 Prawa upadłościowego i naprawczego,
18. Syndyk może odstąpić od zawarcia umowy bez podania przyczyn. Uczestnik przetargu, którego oferta została wybrana nie może przed Sądem dochodzić zawarcia umowy. Uczestnikowi przetargu, którego oferta została wybrana w takim przypadku zwraca się wadium, bez oprocentowania w terminie 7 (siedmiu) dni liczonych od daty odstąpienia przez syndyka od zawarcia umowy. Uczestnik przetargu nie ma prawa w takim przypadku żądać od syndyka masy upadłości zapłaty podwójnego wadium albo żądać naprawienia powstałej szkody,
19. Nabywca którego oferta zostanie wybrana winien uiścić zaoferowaną cenę przed zawarciem właściwej umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego - przed jej podpisaniem środki pieniężne winny się znajdować na koncie masy upadłości.
20. Ogłoszenie o przetargu oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane,
21. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży oraz koszty wykreślenia istniejących wpisów z ksiąg wieczystych obciążają nabywcę,
22. Uczestnicy przetargu składając ofertę automatycznie oświadczają, iż jest im znany stan prawy i faktyczny przedmiotu przetargu. Syndyk masy upadłości nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za ewentualne wady sprzedanej nieruchomości,
23. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi warunkami przetargu mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
24. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 604 997 493.
33889542
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: