Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w mieście Białobrzegi stanowiącej własność Gminy Białobrzegi.

mazowieckie, Białobrzegi

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Białobrzegi, mazowieckie
Numer ogłoszenia
33890376
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-03-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
26-800 Białobrzegi
Ulica
Plac Zygmunta Starego 9

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI

ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w mieście Białobrzegi stanowiącej własność Gminy Białobrzegi:
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków miasta Białobrzegi jako działka nr 1532/11 o powierzchni 1,3003 ha (użytki: Bz). Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach prowadzi księgę wieczystą nr RA2G/00004814/8. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość położona jest częściowo w terenach zieleni urządzonej z usługami towarzyszącymi i częściowo w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.
Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu wynosi netto 1.658.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy i 00/100) + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach przy ul. Plac Zygmunta Starego 9 w Białobrzegach w dniu 16 maja 2019 r. o godz. 10.00.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
- wpłacenie wadium w pieniądzu (PLN) na konto Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach nr 95 9117 0000 0000 0576 2000 0030 w terminie do dnia 10 maja 2019 r. w wysokości 170.000,00 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt tysięcy i 00/100) w tytule przelewu wpisując nr działki, na którą się wpłaca wadium. Za dzień wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach, na stronie internetowej www.bialobrzegi.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń w poszczególnych sołectwach Gminy Białobrzegi.
Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 15 i 16 Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach, Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi lub pod nr. tel. (48) 613 24 72 wew. 18 i 29.
Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi
Adam Bolek
33890376
drukuj ogłoszenie