Ogłoszenie

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Zakładu Naprawy i Budowy Wagonów Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach ogłasza przetarg nieograniczony

śląskie, Gliwice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gliwice, śląskie
Cena
13 000 000 zł
Numer ogłoszenia
156025
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
05-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Zakładu Naprawy i Budowy Wagonów Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż 2 (dwóch) odrębnych nieruchomości przedstawionych poniżej:


I. Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Gliwicach, ul. Błogosławionego Czesława 13 (KW GL1G/00032904/7), w tym:
q działka niezabudowana nr 279 (pow.: 90m2), działka niezabudowana nr 779 (pow.: 68m2), działka zabudowana nr 780 (pow.: 5.645m2), działka zabudowana nr 286/3 (pow.: 6.101m2), działka zabudowana nr 286/4 (pow.: 7.521m2), działka niezabudowana nr 286/5 (pow.: 2.321m2), działka zabudowana nr 286/9 (pow.: 91.435m2), działka zabudowana nr 281/3 (pow.: 3.114m2) o łącznej powierzchni: 116.295m2, opisane w „Operacie szacunkowym z dn. 14 grudnia 2015r." dostępnym na www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce: „ogłoszenia i przetargi"
wraz z ruchomościami usytuowanymi na ww. nieruchomości, w tym:
q wyposażenie produkcyjne oraz wyposażenie biurowe (wg załącznika pt.: Zestawienie ruchomości dla nieruchomości KW GL1G/00032904/7, opisane w „Operacie szacunkowym z dn. 08.12.2015r."strona nr: 14, 15, 16, 17 i 18) dostępnym na www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce: „ogłoszenia i przetargi"
q szyny staro użyteczne i rozjazdy, opisane w „Operacie szacunkowym z dn. 08.12.2015r." (strona nr 28) dostępnym na www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce: „ogłoszenia i przetargi"
za łączną cenę nie niższą niż : 13.000.000,00zł. netto (słownie: trzynaście milionów złotych, 00/100) powiększoną o wartość obowiązującego podatku od towarów i usług VAT, co stanowi: 79,27% ceny oszacowania.
II. Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Gliwicach, ul. Błogosławionego Czesława 13, w tym:
q działka niezabudowana nr 288 (pow.: 2.159m2) (KW GL1G/00044600/3), działka zabudowana nr 286/10 (pow.: 64.589m2) (KW GL1G/00032904/7) o łącznej powierzchni: 66.748m2 ,opisane w „Opinii o wartości fragmentu nieruchomości z dn. 17 sierpnia 2017r." dostępnej na www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce: „ogłoszenia i przetargi"
za cenę nie niższą niż : 5.200.000,00zł. netto (słownie: pięć milionów, dwieście tysięcy złotych, 00/100) powiększoną o wartość obowiązującego podatku od towarów i usług VAT co stanowi: 77,90% ceny oszacowania.

1. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z operatami szacunkowymi i regulaminami przetargu dla poszczególnych nieruchomości, szczegółowym zestawieniem ruchomości oraz uzyskać dodatkowe informacje na: www.syndyk-zurakowski.pl , pod nr tel.: 602 154 063 lub 694 862 927 oraz za pośrednictwem adresu email: kancelariasyndyka1@interia.pl
2. Nieruchomości i ruchomości można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty i wpłata wadium w wysokości:
q 650.000,00zł. (dla zespołu składników majątkowych opisanych w pkt I)
q 260.000,00zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt II) na konto masy upadłości:
Santander Bank Polska S.A. nr: 13 1090 1766 0000 0000 7530 9174
w terminie do składania ofert i dołączenie do oferty dowodu uiszczenia wadium.
4. Oferty pisemne z proponowaną ceną, terminem i sposobem zapłaty składać należy w terminie najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia Sądu w przedmiocie rozpoznania ofert w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk Masy Upadłości Zakładu Naprawy i Budowy Wagonów Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, 44 - 100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113 z adnotacją:
q „przetarg na sprzedaż zespołu składników majątkowych - ZNiBW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (dla nieruchomości i ruchomości opisanych w pkt I)
q „przetarg działki nr 288 i 286/10 - ZNiBW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (dla nieruchomości opisanej w pkt II)
Wymogi formalne oferty zostały ściśle określone w Regulaminach Przetargu.
5. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23 (sala 112) dnia 11 kwietnia 2019r. o godz. 09.30.
6. Syndyk zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

drukuj ogłoszenie