Ogłoszenie

Działka 29 AM2 położona w Grodkowie

mazowieckie, Grodków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Grodków, mazowieckie
Powierzchnia
25 845 m2
Cena
612 500 zł
Numer ogłoszenia
33892526
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
49-200 Grodków
Ulica
Warszawska 29
Osoba kontaktowa
Gmina Grodków

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 6 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Burmistrz Grodkowa podaje do publicznej wiadomości, że ogłoszono
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie niżej wymienionej nieruchomości:
Przedmiot sprzedaży
(nr działki, arkusz mapy)
Pow. działki w haNr KWPołożenieWadium
(zł)
Cena wywoławcza netto (zł)
29
a.m. 2
2,5845 ha
OP1N/00038754/9Grodków,
obręb Grodków
62 000,00 zł612 500,00 zł
1. Warunkiem udziału w przetargu jest m.in. wpłacenie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić przelewem najpóźniej do 7.05.2019r. na konto Urzędu Miejskiego w Grodkowie:
PKO BP Oddział Grodków Nr: 51 1020 3668 0000 5102 0015 7792.
O terminowym uiszczeniu wadium decyduje data przypisu na koncie Urzędu Miejskiego w Grodkowie.
2. Przetarg odbędzie się 10 maja 2019r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodkowie, ul. Warszawska 29, I piętro, pok. 35 - sala konferencyjna.
3. Cena sprzedaży w/w gruntu osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu obowiązującą stawką podatku VAT, obecnie w wysokości 23%.
4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części terenu przy ul. Wrocławskiej w Grodkowie zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/196/16 Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 30 listopada 2016 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 15 grudnia 2016 r., poz. 2746) teren obejmujący działkę Nr 29 w Grodkowie oznaczony jest symbolem 1P, S, U o podstawowym przeznaczeniu terenu dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz dopuszczalnym przeznaczeniu pod tereny zabudowy usługowej. W stosunku do przedmiotowej nieruchomości nie została podjęta uchwała, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2017r. poz. 1023, ze zm.), a przedmiotowa nieruchomość nie jest położona na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 w/w ustawy. W ewidencji gruntów
i budynków działka oznaczona jest jako: RIIIa-1,5871 ha, RIIIb-0,3634 ha, PsIV-0,6340 ha.
5. Nieruchomość położona jest w granicach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST - PARK", podstrefa Grodków. Zarządzającemu Specjalną Strefą Ekonomiczną służy prawo pierwokupu zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 ze zm.).
6. Szczegółowe Informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Grodkowie ul. Warszawska 29, w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, pokój 34 w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie pod numerem 77 4040 326.
7. Pełną treść ogłoszenia opublikowano na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Grodkowie www.grodkow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodkowie oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodkowie.
33892526
drukuj ogłoszenie