Ogłoszenie

Lokal nr 6 położony przy ul. Hallera 159/6

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Hallera 159/6, Wrocław, dolnośląskie
Powierzchnia
96 m2
Cena
780 200 zł
Numer ogłoszenia
33892729
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Hallera 159/6
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej Tomasz Wieczorek

SzczegółySygn.akt KM 1980/15
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej Tomasz Wieczorek Kancelaria Komornicza we Wrocławiu pl.Teatralny 1/3 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc
w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2019-05-07 o godz.13:30 w gmachu Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej ul. Świebodzka 5 sala nr 211 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości Wrocław, przy ul. Hallera 159/6
posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków nr WR1K/00126830/6.
Przedmiotem licytacji jest lokal numer 6 położony na 3 i 4 piętrze budynku. Wystawienie lokalu
( budynku ) południowo-zachodnie. Wysoki stopień nasłonecznienia w drugiej połowie dnia.
Powierzchnia użytkowa lokalu wg. wpisu w dziale KW wynosi 96,00 m2 .
Lokal o wysokim standardzie wykończenia, wykończony materiałami wysokiej klasy, ze szczególną starannością oraz wyposażony w meble o bardzo dobrej jakości. Mieszkanie wyposażone
w klimatyzację na pierwszym i drugim poziomie. Mając na uwadze układ lokalu ( lokal dwupoziomowy ) zastosowane materiały wysokiej jakości, poziom staranności wykończenia oraz ponad standardowe wyposażenie lokalu w elementy stałego wyposażenia ( klimatyzacja, wbudowane meble kuchenne, szafy, żaluzje zewnętrzne ) cechę stan techniczno-użytkowy (standard) lokalu przyjmuje się jako wysoki .
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę : 780.200,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 585.150,00 zł. (trzy czwarte wartości oszacowania ) Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 78.020,00 zł. na rachunek bankowy komornika w banku PKO BP III O/WROCŁAW nr 51102052420000290200190777, w gotówce lub w postaci książęczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Nieruchomość tą można oglądać w dniu 19.04.2019r. w godzinach od 10:00 do 10:30 ,
zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Komornik Sądowy
Tomasz Wieczorek
33892729
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: