Ogłoszenie

Komornik Sądowy informuje o pierwszej licytacji nieruchomości w Janowie

mazowieckie, Janów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Urbanowicza 14, Janów, mazowieckie
Powierzchnia
1 100 m2
Cena
654 750 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
16-04-2019
Numer ogłoszenia
33893394
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-820 Piastów
Ulica
Orzeszkowej 55
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy

SzczegółyOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
W TRYBIE EGZEKUCJI UPROSZCZONEJ Z NIERUCHOMOŚCI
nr KW WA1P/00089786/7
(dot. sygn. akt I Co 2030/17)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sebastian Dulko na podstawie art. 1013 (6) k.p.c. 953 k.p.c. oraz 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 w budynku Kancelarii Komorniczej w Piastowie, mającej siedzibę w Piastowie przy ul. E. Orzeszkowej 55, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę o nr. 164 o powierzchni 1100,00 m2, położonej w miejscowości Janów, przy ul. Urbanowicza 14, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00089786/7.
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 873.000,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 654.750,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 87.300,00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych). Rękojmię należy złożyć na konto komornika w: Bank Polska Kasa Opieki SA o. Piastów nr 31 1240 6407 1111 0000 5098 3483.
Zgodnie z art. 962 § 1 k.p.c. rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Po myśli art 871 k.p.c. cenę nabycia powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.
Zgodnie z przepisem art. 867 (2) § 2 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego w Kancelarii Komornika Sądowego w każdą środę w godz: 9.00-17.00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
33893394
drukuj ogłoszenie