Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Łeby ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

pomorskie, Łeba

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Nadmorska, Łeba, pomorskie
Cena
7 500 000 zł
Numer ogłoszenia
156067
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
14-03-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

SzczegółyBurmistrz Miasta Łeby
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę nr 65/17, położonej w Łebie, obręb 2, przy ul. Nadmorskiej. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Lęborku, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą SL1L/00015142/8. Działka stanowi własność Gminy Miejskiej Łeba.
Dla przedmiotowej działki został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby dla terenu położonego w północnej części miasta w sąsiedztwie ulic Kościuszki, Morskiej, Wojska Polskiego, Nadmorskiej i Leśnej „Łeba - Park Nadmorski" ( Uchwała Rady Miejskiej w Łebie Nr XLI/484/2018 z dnia 11.09.2018 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 04.10.2018 r., poz. 3766 )
Zgodnie z zapisami w/w planu działka nr 65/17, znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 02.UZ - teren przeznaczony pod funkcję usług uzdrowiskowych, usługi hotelowe. Funkcja towarzysząca - dopuszcza się realizację funkcji usług związanych z funkcją główną takich jak handel, gastronomia.

Cena wywoławcza: 7.500.000,00 zł + 23 % podatku VAT, tj. 9.225.000,00 zł brutto
Sprzedaż nieruchomości nastąpi za najwyższą cenę osiągniętą w przetargu.

Przetarg odbędzie się 14.05.2019 r. o godzinie 10.00,
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Łebie (pokój numer 1 na parterze w budynku).

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto, tj. 750.000,00 zł w terminie do 08.05.2019 roku i przedłożą dowód wniesienia wadium komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Terminem wniesienia wadium określa się dzień wpływu środków na wskazany niżej rachunek Urzędu Miejskiego. Wadium należy wpłacić w formie przelewu, na konto Urzędu Miasta prowadzone w Banku Spółdzielczym w Łebie o numerze 66932400080000020220000010.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łebie, pokój nr 7, tel. 598661510, wewn. 39, fax 598661337, adres e-mail: sekretariat@leba.eu .
Szczegółowe ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łebie ( parter ) oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łebie www.leba.eu i stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Miejskiej Łeba www.lebabip.pl.

 

drukuj ogłoszenie