Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszenie przez Burmistrza Miasta Augustowa

podlaskie, Augustów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Augustów, podlaskie
Powierzchnia
5 000 m2
Cena
204 345 zł
Numer ogłoszenia
33893922
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
URZĄD MIEJSKI W AUGUSTOWIE

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
ogłoszonego przez
Burmistrza Miasta Augustowa
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Augustowie:
1)przy ul. Usługowej,
oznaczonej Nr geodez. 717/16 o powierzchni 0,5000 ha,
objętej księgą wieczystą Nr SU1A/00033000/6.
Cena wywoławcza 204 345,00 zł + 23%VAT.
Wadium 40 000,00 zł.
Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny przemysłowo - składowe (zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy hurtowe, przedsiębiorstwa budowlane, inne bazy i zaplecza). Na przedmiotowej działce przyjęto orientacyjnie lokalizację stacji transformatorowej. Docelowa lokalizacja i typ stacji wyniknie z potrzeb odbiorców.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
2)przy ul. Składowej,
oznaczonej Nr geodez. 717/18 o powierzchni 1,1082 ha,
objętej księgą wieczystą Nr SU1A/00033000/6.
Cena wywoławcza 428 475,00 zł + 23%VAT.
Wadium 80 000,00 zł.
Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny przemysłowo - składowe (zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy hurtowe, przedsiębiorstwa budowlane, inne bazy i zaplecza)
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
3)przy ul. Składowej,
oznaczonej Nr geodez. 717/19 o powierzchni 1,3555 ha,
objętej księgą wieczystą Nr SU1A/00033000/6.
Cena wywoławcza 524 091,00 zł + 23%VAT.
Wadium 100 000,00 zł.
Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny przemysłowo - składowe (zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy hurtowe, przedsiębiorstwa budowlane, inne bazy i zaplecza)
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Nieruchomości położone są na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Augustów.
Podmiotem zarządzającym jest:
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
http://www.ssse.com.pl/
Tel./fax (+48 87) 565 22 17, 565 24 49
e-mail: ssse@ssse.com.pl
e-mail: suwalki@ssse.com.pl
e-mail: g.czauz@ssse.com.pl
Wszelkich informacji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSSE Podstrefa Augustów udziela zarządzający
Nabywca nieruchomości będzie związany przepisami dotyczącymi funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych oraz postanowieniami regulaminu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, który jest dostępny w siedzibie Strefy oraz na stronie http://www.ssse.com.pl/.
Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przysługuje prawo pierwokupu
na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 z późn. zm.).
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że zapoznał się z regulaminem SSSE oraz warunkami prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze Strefy.
Nieruchomość oznaczona Nr geodez. 717/19 nie jest indywidualnie wpisana do rejestru zabytków natomiast znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych woj. suwalskiego pod Nr 5, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach
z dnia 09.02.1979 r. znak: Kl. WKZ 534/5/d/79 jako Zespół Kanału Augustowskiego.
Przetarg odbędzie się 15 maja 2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Augustowie przy ulicy 3 Maja 60. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.
Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 9 maja 2019 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak
nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia
lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. 3 Maja 60 oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl.
Burmistrz Miasta Augustowa może odwołać przetarg z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie,
ul.3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.
33893922
drukuj ogłoszenie