Ogłoszenie

Syndyk Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjno-Handlowego „INPREX” sp.
z o.o. ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż...

śląskie, Tychy

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Tychy, śląskie
Powierzchnia
699 m2
Cena
950 000 zł
Numer ogłoszenia
156072
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
13-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OBWIESZCZENIE

Syndyk Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjno-Handlowego „INPREX" sp. z o.o. w upadłości
z siedzibą w Katowicach - sygn.akt X GUp 117/18/3 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej, której przysługuje prawo wieczystego użytkowania, położonej w Tychach przy ul. Granicznej 29, o pow. 0,2290ha, zabudowanej budynkiem hali produkcyjno-magazynowej o pow. użytkowej 699,00 m2 dla której
Sąd Rejonowy w Tychach prowadzi księgę wieczystą nr: KA1T/00015198;
za cenę wywoławczą 950.000,00 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych netto. Do ceny sprzedaży (netto) ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi na dzień płatności przepisami.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty w terminie do dnia 29 marca 2019r.
do godziny 14.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg PUPH INPREX sp. z o.o.
w upadłości" osobiście w biurze syndyka w godz. 9:00-14:00 lub za pośrednictwem poczty
na adres biura syndyka: Biuro syndyka, ul. Mierosławskiego 5, 41-907 Bytom.

W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty warunek uczestnictwa w przetargu
jest spełniony, jeżeli przesyłka z ofertą zastanie dostarczona do biura syndyka we wskazanym
na wstępie terminie.
Koperta może zawierać tylko jedną ofertę, która powinna zawierać:
- dane oferenta - imię i nazwisko, firmę, adres miejsca zamieszkania lub siedziby, numer PESEL, numer dowodu osobistego, aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców, numer rachunku bankowego na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium,
- podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta zgodnie
z odpisem z rejestru,
- zezwolenia i zgody - jeżeli z uwagi na osobę oferenta są one prawem wymagane,
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, spełnieniu i akceptacji jego warunków,
- oferowaną cenę (w określonej wartości kwotowej) równą co najmniej cenie wywoławczej,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z jej stanem faktycznym i prawnym nieruchomości
oraz że nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
- potwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy nr 20 1140 1078 0000 4049 1300 1001
wadium w wysokości 95.000,00 zł.

Otwarcie oraz wybór oferty nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym
Katowice-Wschód w Katowicach , przy ul. Lompy 14 w dniu 03 kwietnia 2019r., godzina 9:40, sala12

Termin zawarcia umowy sprzedaży wynosi cztery miesiące od dnia uprawomocnienia się
postanowienia sędziego komisarza w przedmiocie zatwierdzenia oferty.

 

drukuj ogłoszenie