Ogłoszenie

Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. ogłasza przetarg ustny nieogr. na najem na czas nieoznaczony lokali użytkowych stanowiących własn. Miasta Gorzowa Wlkp. położ. w Gorzowie Wlkp.

lubuskie, Gorzów wielkopolski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Gorzów wielkopolski, lubuskie
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
30-04-2019
Numer ogłoszenia
33896121
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-400 Gorzów wlkp.
Ulica
SIKORSKIEGO 3-4
Osoba kontaktowa
MIASTO GORZÓW WLKP. - URZĄD MIASTA

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia Nr 29/II/2019
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 15 marca 2019r.
Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na najem na czas nieoznaczony lokali użytkowych
stanowiących własność Miasta Gorzowa Wlkp. położonych w Gorzowie Wlkp.
Przeznacza się do wynajęcia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego następujące lokale:
Lp.adres
lokalu
przetargprzezna-
czenie
lokalwywoła-
wcza
stawka
czynszu
netto [zł/m2]
wysokość
wadium
poło-
żenie
powie-
rzchnia
[m2]
opis[zł]
1.ul.
Chrobrego
6
Nr
1316/1,
188m2
GW1G/
00066115
/3
IIIdziała-
lność
gospo-
darcza
piwnice37,08lokal
składa się
z 3 pomie-
szczeń;
wyposażony
jest
w instalacje:
elektryczną,
wodno
-kanali-
zacyjną,
centralne
ogrzewanie
z sieci; wc
poza
lokalem;
ogólny stan
techniczny
- dobry
4,95190
2.ul.
Chrobrego
26
dz.
Nr 1289;
343m2
GW1G/
00063024
/7
IIIdziała-
lność
gospo-
darcza
oficyna


- I piętro
- II piętro
- strych
35,51
36,60
+ 24,19
= 96,30
lokal
składa się
z 8
pomieszczeń;
wyposażony
jest
w instalacje:
elektryczną,
wodno
-kanalizacyjną,
nie ma
urządzeń
grzewczych;
wc w lokalu;
ogólny stan
techniczny
- dostateczny
4,50440
3.ul.
Lutycka
6
dz.
Nr 2573; 563m2
GW1G/
00075867
/5
IIIdziała-
lność
gospo-
darcza
parter
w oficynie
30,05lokal
składa się
z 4
pomieszczeń;
wyposażony
jest
w instalacje:
elektryczną,
wodno-
kanalizacyjną,
nie ma
urządzeń
grzewczych;
brak wolnych
przewodów
kominowych
do celów
grzewczych;
wc w lokalu;
ogólny stan
techniczny
- dobry
4,00130
4.ul.
30 Stycznia
5
Nr 1301,
205m2
GW1G/
00034020
/7
IIIdziała-
lność
gospo-
darcza
piwnice33,99lokal składa się
z 2
pomieszczeń
oraz pomie-
szczenia
wc poza
lokalem;
wyposażony
jest
w instalacje:
elektryczną,
wodno-
kanalizacyjną,
nie ma
urządzeń
grzewczych;
ogólny stan
techniczny
dobry
4,00140
5.ul.
30 Stycznia
9
Nr 1237,
425m2
GW1G/
00106209
/2
IVdziała-
lność
gospo-
darcza
piwnice20,69lokal składa się
3
pomieszczeń,
w tym pomie-
szczenie
wc; wyposażony
jest
w instalacje:
elektryczną,
wodno
-kanalizacyjną,
centralne
ogrzewanie
z sieci;
ogólny
stan
techniczny
dostateczny
4,0390
6.ul.
Dworcowa 11
Nr 1621,
518m2
GW1G/
00058305
/3
Idziała-
lność
gospo-
darcza
piwnice25,85lokal
składa się
z 3
pomieszczeń,
w tym pomie-
szczenie
wc;
wyposażony
jest
w instalacje:
elektryczną,
wodno-
kanalizacyjną,
nie ma
urządzeń
grzewczych
oraz wolnych
przewodów
kominowych
do celów
grzewczych;
ogólny
stan
techniczny
dobry
8,00210
7.ul.
Borowskiego
21
Nr 716,
494m2
GW1G/
00058303
/9
Idziała-
lność
gospo-
darcza
I piętro w oficynie15,68lokal
składa się
3 pomieszczeń;
wyposażony
jest
w instalacje:
elektryczną,
wodno-
kanalizacyjną,
centralne
ogrzewanie
z sieci;
nie ma wc,
istnieje
możliwość
wykonania
ogólny stan
techniczny
dostateczny
8,00130
8ul.
Mieszka I
18
Nr 393,
263m2
GW1G/
00058304
/6
Idziała-
lność
gospo-
darcza
piwnice21,52lokal składa się
z 2
pomieszczeń;
wyposażony
jest
w instalacje:
elektryczną,
wodno-
kanalizacyjną,
centralne
ogrzewanie
i ciepła woda
z sieci;
ogólny
stan techniczny
-
dostateczny
8,00180
9.ul.
Piłsudskiego
1a
Nr 958/3,
4120m2
GW1G/
00089719
/4
IIdziała-
lność
gospo-
darcza
z wyłą-
czeniem
działa-
lności
uciążliwej
II piętro33,68lokal składa się
z 2 pomie-
szczeń
o łącznej
pow. 24,10m2
i części
wspólnej
o pow. 9,58m2;
wyposażony
jest
w instalacje:
elektryczną,
wodno-
kanalizacyjną,
centralne
ogrzewanie
z sieci; wc
do wspólnego
użytku; ogólny
stan techniczny
- dobry
6,00210
10.ul.Mieszka I 42
Nr 117,
2167m2
GW1G/
00122891/7
Idla prowa-
dzonej
w budynku
działa-
lności leczniczej
poddasze51,24lokal
składa się
z 2
pomieszczeń
o łącznej
pow.
28,00m2
i części
wspólnej
o pow.
23,24m2; wyposażony
jest w instalacje:
elektryczną,
wodno-
kanalizacyjną,
centralne
ogrzewanie
z kotłowni
lokalnej;
wc
do wspólnego
użytku;
ogólny stan
techniczny
- dobry
8,00410
Przetarg odbędzie się 7 maja 2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.Sikorskiego 3-4, w Sali Herbowej, tj. sala 201 na I piętrze.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu z określeniem lokalu, którego wpłata dotyczy - najpóźniej na siedem dni przed terminem otwarcia przetargu, tj. do 30 kwietnia 2019r. oraz przedłożą komisji przed otwarciem przetargu wymagane oświadczenia i dokumenty. Wadium należy wpłacić na konto Nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286 Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. w Powszechnej Kasie Oszczędności BP SA. W przypadku przelewu - za datę wpłaty wadium uznaje się datę realizacji przelewu przez bank nadawcy lub datę zlecenia przelewu - po jego udokumentowaniu przez uczestnika przetargu.
Oględzin lokali można dokonać w dniach 15 - 17 kwietnia 2019r. w godz. 12 - 14, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. przy ul.Wełniany Rynek 3, pokój 1 (tel. 957-387-138).
Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Majątku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., budynek przy ul.Sikorskiego 3-4, pokój 422 (tel. 957-355-532). Informacji w sprawie możliwości uzyskania zezwolenia na sprzedaż alkoholu w danym lokalu, udziela Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu Urzędu Miasta (tel. 95 73-55-557).
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na co najmniej 30 dni przed dniem przetargu przez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul.Sikorskiego 3-4 i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. w budynku przy ul. Wełniany Rynek 3, na stronach internetowych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. oraz w prasie lokalnej - w formie wyciągu z ogłoszenia.
33896121
drukuj ogłoszenie