Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości zlokalizowanych
przy ul. Kolejowej 5, 39 – 120
Sędziszów Małopolski

podkarpackie, Sędziszów Małopolski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Sędziszów Małopolski, podkarpackie
Numer ogłoszenia
156128
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
25-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ
Zarząd Arriva Bus Transport Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, ul. Dąbrowskiego 8/24,
87-100 Toruń zaprasza do rokowań w sprawie sprzedaży następujących nieruchomości Spółki:

Nieruchomość Arriva, zlokalizowana przy ul. Kolejowej 5, 39 - 120 Sędziszów Małopolski, woj. podkarpackie.
Rokowania obejmują sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu to jest działek o nr ew.: 1743, 1744, 1771, 1772, 1773, 1775, 1776, 1777, 1778, 1804, 1872 o łącznej powierzchni 0,8757 ha wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń zlokalizowanych na ww. gruncie, objętego księgą wieczystą KW nr RZ1R/00023628/5 oraz sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu to jest działki o nr ew.: 1745 o powierzchni 0,0543 ha wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń zlokalizowanych na ww. gruncie, objętego księgą wieczystą KW nr RZ1R/00010750/5


1. Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest złożenie pisemnego zgłoszenia w języku polskim
w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 roku.
2. Zgłoszenie powinno być sporządzone w języku polskim i zawierać:
a. imię, nazwisko/firmę, adres i (w przypadku podmiotów gospodarczych) oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej oraz numeru w rejestrze właściwym dla formy prowadzonej działalności gospodarczej(KRS, CEDIG),
b. oferowaną cenę nabycia (netto),
c. zobowiązanie nabywcy do pokrycia wszelkich kosztów, ciężarów publiczno-prawnych i wszelkich opłat (notarialne, sądowe) związanych z zawarciem umowy,
d. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu rokowań,
w szczególności przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
e. termin związania nie krótszy niż do dnia 15 maja 2019 r.
f. podpis osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu przystępującego do rokowań lub osoby uprawnionej do działania w jego imieniu,
g. zobowiązanie podmiotu przystępującego do rokowań do zawarcia umowy w terminie 30 dni
od daty zamknięcia rokowań.
3. Dający ogłoszenie ma prawo pozostawić bez rozpatrzenia te zgłoszenia, które nie spełniają warunków, o których mowa w pkt 2, jak też zgłoszenia złożone po terminie oraz zawierające dodatkowe warunki i zastrzeżenia.

4. Zgłoszenia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości Arriva w Sędziszowie Małopolskim", należy złożyć osobiście w sekretariacie w siedzibie Spółki
w Toruniu, ul. Dąbrowskiego 8/24 87-100 Toruń lub wysłać pocztą (termin jest zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynie do spółki w dniu, o którym mowa w pkt1) na adres: Arriva Bus Transport Polska Sp. o.o. ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń.

5. Po rozpatrzeniu złożonych zgłoszeń będą podjęte dalsze ustne rokowania z wybranymi -
nie więcej niż 3 - potencjalnymi nabywcami (odrębnie z każdym podmiotem). Informacje o rozpatrzeniu zgłoszeń zostaną przekazane w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania zgłoszeń.

6. Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru podmiotów, z którymi podejmie rokowania, swobodnego wyboru nabywcy, odstąpienia od rokowań lub od zamiaru sprzedaży
bez podania przyczyny.

7. Osoby zainteresowane oględzinami przedmiotu rokowań, jak też otrzymaniem szczegółowych informacji, proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 723 033 883
w godz. 8.00 - 18.00 lub mailowy na adres nieruchomosci@arrivabus.pl

 

drukuj ogłoszenie