Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej Tomasz Wieczorek zawiadamia o pierwszej licytacji lokalu niemieszkalnego nr 8 położonego przy ul. Solskiego 4 i 4A

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Solskiego 4/8, Wrocław, dolnośląskie
Powierzchnia
68,1 m2
Cena
392 584 zł
Numer ogłoszenia
33899525
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-051 Wrocław
Ulica
pl. Teatralny
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej Tomasz Wieczorek

SzczegółySygn.akt KM 2274/17
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej Tomasz Wieczorek Kancelaria Komornicza we Wrocławiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2019-06-13 o godz. 10:00 w gmachu Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej ul. Świebodzka 5 sala nr 203 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości Wrocław, przy ul. Solskiego 4/8
posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków nr WR1K/00317112/3.
Przedmiotem licytacji jest lokal niemieszkalny numer 8 usytuowany na pierwszej kondygnacji nadziemnej w budynku mieszkalno - usługowym położonym przy ulicy Solskiego 4 i 4A we Wrocławiu wraz z udziałem 6810/453380 części nieruchomości wspólnej. Dla lokalu jest prowadzona księga wieczysta numer WR1K/00317112/3. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 68,10 m2, lokal składa się z sali głównej oraz WC. Lokal położony jest na parterze budynku mieszkalno - usługowego, na jego zachodniej elewacji (od podwórza).
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę brutto 392 584,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 294 438,00 zł.(trzy czwarte ceny oszacowania)
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 39 258,40 zł. na rachunek bankowy komornika w banku PKO BP III O/WROCŁAW nr 51102052420000290200190777, lub w postaci książęczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Nieruchomość tą można oglądać w dniu 29.05.2019r. w godzinach od 10:00 do 10:45,
zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Komornik Sądowy
Tomasz Wieczorek
33899525
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: