Ogłoszenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej Tomasz Wieczorek zawiadamia o licytacji udziału w podziemnym garażu wielostanowiskowym-wyłączne korzystanie w 4 miejsc postojowych

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Solskiego 4A, Wrocław, dolnośląskie
Cena
57 400 zł
Numer ogłoszenia
33899572
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-051 Wrocław
Ulica
pl. Teatralny
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej Tomasz Wieczorek

SzczegółySygn.akt KM 2274/17
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej Tomasz Wieczorek Kancelaria Komornicza we Wrocławiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2019-06-13 o godz.10:00 w gmachu Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej ul. Świebodzka 5 sala nr 203 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości Wrocław, przy ul. Solskiego 4A
posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków nr WR1K/00299116/8.
Przedmiotem licytacji jest udział nr 42 wynoszący 5620/68350 w podziemnym garażu wielostanowiskowym przy ulicy Solskiego 4A we Wrocławiu (WR1K/00299116/8), któremu to udziałowi odpowiada prawo do wyłącznego korzystania przez dłużnika z miejsca postojowego oznaczonego numerem: 39, 40, 42 i 46.
Miejsce postojowe numer 39 o pow. 14,00 m2 - udz. 1400/68350 cz.
Miejsce postojowe numer 40 o pow. 15,60 m2 - udz. 1560/68350 cz.
Miejsce postojowe numer 42 o pow. 13,30 m2 - udz. 1330/68350 cz.
Miejsce postojowe numer 46 o pow. 13,30 m2 - udz. 1330/68350 cz.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę brutto : 57 400,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 43 050,00 zł.(trzy czwarte ceny oszacowania)
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 5 740,00 zł. na rachunek bankowy komornika w banku PKO BP III O/WROCŁAW nr 51102052420000290200190777, lub w postaci książęczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Nieruchomość tą można oglądać w dniu 29.05.2019r. w godzinach od 10:00 do 10:45,
zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Komornik Sądowy
Tomasz Wieczorek
33899572
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: