Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy ogłasza konkurs na oddanie w dzierżawę nieruchomości niezabudowanej

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Warszawa, mazowieckie
Numer ogłoszenia
156167
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
28-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
ogłasza konkurs na oddanie w dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej:

I) w Warszawie w Parku Agrykola oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 8 w obrębie 5-06-12 uregulowanej w księdze wieczystej WA4M/00170470/2 z przeznaczeniem na zorganizowanie imprez plenerowych w następujących terminach:

11 - 12 maja 2019 r. , 18 - 19 maja 2019 r.
8 - 9 czerwca 2019 r., 15 - 16 czerwca 2019 r., 22 - 23 czerwca 2019 r.,
13 - 14 lipca 2019 r., 20 - 21 lipca 2019 r., 27 - 28 lipca 2019 r.,
3 - 4 sierpnia 2019 r., 10 - 11 sierpnia 2019 r., 17 - 18 sierpnia 2019 r.,
24 - 25 sierpnia 2019 r., 31 sierpnia 2019 r. - 1 września 2019 r.,
7 - 8 września 2019 r., 14 - 15 września 2019 r., 21 - 22 września 2019 r., 28 - 29 września 2019 r.

Przedmiot konkursu

Szczegółowy opis przedmiotu konkursu znajduje się w Informatorze Konkursowym, z treścią, którego osoba zainteresowana przed przystąpieniem do konkursu powinna się zapoznać. Materiały konkursowe dostępne są na stronie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy www.zzw.waw.pl.

Cele i wymagania Organizatora Konkursu zostały przedstawione w Informatorze Konkursowym.

Minimalna dzienna stawka czynszu za 1 m2 terenu wynosi:
1) dla imprez o charakterze niekomercyjnym 0,93 zł,
2) dla imprez o charakterze komercyjnym (promocja, sprzedaż) 1,73 zł.

Czynsz będzie powiększony o podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Oferowana stawka czynszu netto nie może być niższa od czynszu wywoławczego.

Wnoszenie opłat

Wpłaty z tytułu czynszu należy dokonać przelewem na konto Zarządu Zieleni m. st. Warszawy w terminie 10 dni od dnia wystawienia faktury.

Wadium

Wadium w wysokości 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych) należy wpłacić na konto Zarządu Zieleni m. st. Warszawy w CITI HANDLOWY Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr rachunku 91 1030 1508 0000 0005 5110 7035 z dopiskiem „Wadium - Pisemny konkurs na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Parku Agrykola w dniu ...........", w terminie do dnia 8 kwietnia 2019 r.
UWAGA! Decyduje data uznania środków na koncie bankowym.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu konkursu, jednak nie później niż przed upływem 5 dni roboczych, od ogłoszenia wyników konkursu.
Wadium wniesione przez uczestnika, który konkurs wygrał, zalicza się na poczet kaucji tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy.

II) w Warszawie w Parku Pole Mokotowskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 18/9 i 25 z obrębu 2-01-06 oraz działki ewidencyjne nr 3 i 4 z obrębu 1-01-01, z przeznaczeniem na organizowanie imprez plenerowych

Przedmiot konkursu
Szczegółowy opis przedmiotu konkursu znajduje się w Informatorze Konkursowym, z treścią, którego osoba zainteresowana przystąpieniem do konkursu winna się zapoznać. Materiały konkursowe są dostępne na stronie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy www.zzw.waw.pl.

Cele i wymagania Organizatora Konkursu zostały przedstawione w Informatorze Konkursowym.

Minimalna dzienna stawka czynszu za 1 m2 terenu wynosi:
- 0,36 zł - festyny, koncerty,
- 0,11 zł - działalność sportowa, wydarzenia organizowane przez kluby sportowe, rekreacja,
- 0,10 zł - niedochodowa działalność fundacji, stowarzyszeń.

Czynsz będzie powiększony o podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Oferowana stawka czynszu netto nie może być niższa od czynszu wywoławczego.

Wnoszenie opłat

Wpłaty z tytułu czynszu należy dokonać przelewem na konto Zarządu Zieleni m. st. Warszawy w terminie 10 dni od dnia wystawienia faktury.

Wadium

Wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) należy wpłacić na konto Zarządu Zieleni m. st. Warszawy w CITI HANDLOWY Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr rachunku 91 1030 1508 0000 0005 5110 7035 z dopiskiem „Wadium - Pisemny konkurs na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Parku Pole Mokotowskie (dz. ew. nr ........z obrębu ........) w dniu ..........." w terminie do dnia 8 kwietnia 2019 r.
UWAGA! Decyduje data uznania środków na koncie bankowym.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu konkursu, jednak nie później niż przed upływem 5 dni roboczych, od ogłoszenia wyników konkursu.
Wadium wniesione przez uczestnika, który konkurs wygrał, zalicza się na poczet kaucji tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy.

Termin składania ofert

Pisemne oferty należy składać w terminie do 9 kwietnia 2019 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy przy ul. Hożej 13a, pokój nr 103, (I piętro). W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data wpływu do Zarządu Zieleni m. st. Warszawy.

Kryteria oceny ofert

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów, którym nadaje się następujące wagi:
a) proponowany program i charakter imprezy 25 pkt
b) sposób przygotowania i realizacja imprezy 25 pkt
c) doświadczenie w organizacji imprez i eventów 25 pkt
d) oferta cenowa 25 pkt

Termin konkursu

Część jawna konkursów zostanie przeprowadzona w dniu 9 kwietnia 2019 r. w siedzibie Zarządu Zieleni m. st. Warszawy przy ul. Hożej 13a pokój nr 015 (parter) w Warszawie:

1) dla lokalizacji w Parku Agrykola o godz. 12.00
2) dla lokalizacji w Parku Pole Mokotowskie o godz. 13.00

W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które:
1. Terminowo wpłacą wadium,
2. Złożą oświadczenie, że zapoznali się z Regulaminem Konkursu, Informatorem Konkursowym
i projektem umowy dzierżawy oraz złożą oświadczenie, iż przyjmują je bez zastrzeżeń,
3. Złożą oświadczenie, że nie zalegają z opłatami na rzecz m. st. Warszawy,
4. Nie zalegają z opłatami na rzecz Urzędu Skarbowego i ZUS,
5. Złożą prawidłową pisemną ofertę w zamkniętej kopercie zgodną z wymaganiami zawartymi
w materiałach konkursowych.
Materiały konkursowe są dostępne na stronie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy www.zzw.waw.pl.

Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w podanym miejscu i terminie, Dyrektor Zarządu Zieleni m. st. Warszawy może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny do czasu upływu terminu na składanie ofert konkursowych.
Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy zastrzega sobie możliwość zmiany warunków pisemnego konkursu do czasu wpłynięcia pierwszej z ofert.
Dyrektorowi Zarządu Zieleni m.st. Warszawy przysługuje prawo zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do udziału w konkursie dla osób zainteresowanych.

Każdy Oferent może złożyć maksymalnie trzy oferty, z których każda musi obejmować tylko jeden termin, z wyjątkiem cyklicznych pokazów kina plenerowego traktowanych jako jedno wydarzenie, które mogą być organizowane przez jednego oferenta raz w tygodniu.

drukuj ogłoszenie