Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Burmistrz Nysy ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod handel wielkopowierzchniowy

mazowieckie, Nysa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zwycięstwa, Nysa, mazowieckie
Powierzchnia
36 109 m2
Cena
5 500 000 zł
Numer ogłoszenia
33900245
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-03-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
48-300 Wrocław
Ulica
Kolejowa 15
Osoba kontaktowa
Gmina Nysa

SzczegółyBZP.6840.9.2019
BURMISTRZ NYSY
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
o powierzchni 36109 m2 położonej w Nysie obręb Górna Wieś w rejonie
ul. Zwycięstwa z przeznaczeniem pod handel wielkopowierzchniowy.
Oznaczenie i opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, działki nr 3/11 i 3/16 o łącznej powierzchni 36109 m2, Karta mapy 63, K.W. OP1N/00061695/7 Poz. Rej. G.895. RIVa, położona w Nysie - obręb Górna Wieś, w rejonie ul. Zwycięstwa.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 3/16 i część działki nr 3/11 znajdują się na obszarze ozn. symbolem 7a.UC, tj. teren usług (w tym handlu wielkopowierzchniowego o powierzchni sprzedażowej ponad 2000 m2) i dopuszczalnym pod obiekty i urządzenia związane z obsługą komunikacji (stacja paliw), natomiast pozostała część działki nr 3/11 (około 220 m2) znajduje się na obszarze ozn. symbolem KDL, tj. teren dróg publicznych - lokalnych.
Nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich lub hipoteką.
Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 5.500.000,00 zł.
Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług wg obowiązujących przepisów.
Cena osiągnięta w przetargu + podatek od towarów i usług, płatne przed zawarciem umowy notarialnej.
Ponadto nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.
Przetarg odbędzie się w dniu 31 maja 2019 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15, sala nr 200, o godz. 10:00
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Nysie: ING Bank Śląski S.A. Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431, nie później niż do dnia 27 maja 2019 r.
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nysie.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają wpłacone wadium zostanie zwrócone.
Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:
1. Dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winny okazać aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, a w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika (oprócz aktualnego wypisu) - przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną - okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
2. Dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca nie będącego obywatelem lub przedsiębiorcą państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017 poz.2278, t.j), wymagane będzie zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
Ogłoszenie zostało: wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu; zamieszczone w prasie codziennej ogólnokrajowej; opublikowane na stronie internetowej www.nysa.eui opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.nysa.pl
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul Kolejowej 15, pok. 226, jak również telefonicznie pod nr 77 4080560 lub 77 4080553.
33900245
drukuj ogłoszenie