Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości „Wilcze Gniazdo” Joint-Venture Sp. z o.o. w upadłości Ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości rolnej

warmińsko-mazurskie, Brąswałd, Bukwałd

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Brąswałd, Bukwałd, warmińsko-mazurskie
Numer ogłoszenia
156177
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
01-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk Masy Upadłości „Wilcze Gniazdo" Joint-Venture Sp. z o.o. w upadłości

Ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

1.
Niezabudowanej, nieruchomości rolnej zalesionej, składającej się z działek gruntu o nr 2, 16/3, 3/2, 16/4, 4/1, 3/10 o łącznej powierzchni 20,5297 ha położonej w Brąswałdzie, obręb Brąswałd, gmina Dywity, powiat olsztyński, KW nr OL1O/00099937/0 za cenę nie niższą niż wartość oszacowania,
tj. 1 419 000 złotych.

2.
Nieruchomości rolnej niezabudowanej, składającej się z działek gruntu o nr 1/65, 1/66, 1/67, 1/68, 1/69, 1/70, 1/71, 1/72, 1/73, 1/74, 1/75, 1/76, 1/77, 1/78, 1/79, 1/80, 1/81, 1/82, 1/83, 1/84, 1/85, 1/86 o łącznej powierzchni 11,0004 ha położonej w Bukwałdzie, obręb Bukwałd, gmina Dywity, powiat olsztyński, KW nr OL1O/00149998/1 za cenę nie niższą niż wartość oszacowania,
tj. 400 000 złotych.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w Kancelarii Notarialnej Ireny Ślusarczyk w Olsztynie (10-533), Plac Konsulatu Polskiego 6 lok. 1 do dnia 25 kwietnia 2019 r. do godz. 14.00 z dopiskiem „OFERTA WILCZE GNIAZDO". O dopuszczeniu oferty decyduje data wpływu. Otwarcie ofert nastąpi
w dniu 29 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00. O wyniku Syndyk powiadomi telefonicznie.

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:
· imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem i numerem telefonu,
· proponowaną cenę i warunki kupna, z tym że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 3 miesiące liczony od daty otwarcia ofert,
· potwierdzenie wpłacenia wadium w wysokości, które należy wpłacić przelewem na konto masy upadłości prowadzone w SANTANDER BANK POLSKA S.A. nr 58 1090 2718 0000 0001 3558 2855,
· w przypadku oferty na nieruchomość położoną w Brąswałdzie wadium wynosi 140 000 złotych,
· w przypadku oferty na nieruchomość położoną w Bukwałdzie wadium wynosi 40 000 złotych,
· w przypadku oferty na obie nieruchomości wadium wynosi 180 000 złotych, przy czym
oferty złożone na obie nieruchomości są traktowane osobno.

Nabywca nieruchomości musi spełniać warunki określone w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r.
o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia (Dz.U.2018.1405 t.j.) oraz ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2018.2129 t.j.). Umowa zostanie zawarta w przypadku niezgłoszenia prawa pierwokupu przez uprawnione podmioty.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje syndyk.
Syndyk zastrzega sobie prawo:
· zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
· zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.verba-legis.eu/sprzedaz
lub pod nr tel. 604 510 516.

 

 

drukuj ogłoszenie