Ogłoszenie

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na nabycie prawa własności nieruchomości

śląskie, Dąbrowa Górnicza

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Dąbrowa Górnicza, śląskie
Numer ogłoszenia
156179
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
01-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


The content of the announcement in Polish and English to read on www.ksse.com.pl
Treść ogłoszenia w języku polskim oraz angielskim znajduje się na stronie www.ksse.com.pl

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Spółka Akcyjna w Katowicach

40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42
tel. (+48 32) 2510-736, fax (+48 32) 2513-766
jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną
ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony mający na celu:

- wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości opisanych poniżej.
1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności dwóch niezabudowanych nieruchomości położonych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Ceramicznej, obręb 0016, Tucznawa, objętych granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej, o łącznej powierzchni 27,6642 ha:
1) nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej - VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1D/00027120/7, składającej się z działek o łącznej powierzchni 21,2060 ha, oznaczonych numerami geodezyjnymi:
- 1118/1, k.m. 3,
- 13/9, k.m. 3,
- 13/16, k.m. 3,
- 16/2, k.m. 5,
- 13/10, k.m. 3,
- 16/1, k.m. 5.
Zgodnie z wpisami zawartymi w ww. księdze wieczystej przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Dąbrowa Górnicza,
nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Przedmiotowa nieruchomość jest nie zabudowana, nie ogrodzona i porośnięta pojedynczymi drzewami i krzewami. Posiada nieregularny kształt zbliżony do trapezu, rzeźba terenu jest mocno zróżnicowana (o znacznej różnicy poziomów), konieczne jest szczegółowe rozpoznanie geotechniczne terenu oraz jego makroniwelacja. W północnym narożniku nieruchomości występuje niewielki obszar wymagający szczegółowego rozpoznania geofizycznego i geotechnicznego. Wzdłuż jej południowo-wschodniej granicy częściowo przez nieruchomość przebiega sieć energii elektrycznej.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej - ul. Idzikowskiego - poprzez działki stanowiące własność Gminy Dąbrowa Górnicza o użytku drogowym, ozn. nr geod.: 1118/2 (k.m.3, obręb Tucznawa), 1124 (k.m. 5, obręb Tucznawa), 1105, 987/1, 984/1, 982/1, 981/1 (k.m. 1, obręb Tucznawa), 2640/1, 2640/2 (k.m. 16, obręb Ząbkowice).
Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków nieruchomość stanowi użytek ozn. symb. - Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane.
W sąsiedztwie terenu przebiega podstawowa infrastruktura techniczna. Szczegółowe warunki
i miejsce podłączenia mediów określają właściciele infrastruktury technicznej poprzez wydanie
na wniosek inwestora, warunków technicznych przyłączenia do sieci.
2) nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej - VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1D/00056049/7, składającej się z działek o łącznej powierzchni 6,4582 ha, oznaczonych numerami geodezyjnymi:
- 1119, k.m. 3,
- 1122, k.m. 5.
Zgodnie z wpisami zawartymi w ww. księdze wieczystej przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań. Niniejsza nieruchomość jest przedmiotem umowy dzierżawy.
Przedmiotowa nieruchomość jest nie zabudowana, nie ogrodzona i porośnięta pojedynczymi drzewami i krzewami. Posiada nieregularny kształt zbliżony do trapezu, rzeźba terenu jest mocno zróżnicowana (o znacznej różnicy poziomów), konieczne jest szczegółowe rozpoznanie geotechniczne terenu oraz jego makroniwelacja.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej - ul. Idzikowskiego - poprzez działki stanowiące własność Gminy Dąbrowa Górnicza o użytku drogowym, ozn. nr geod.: 1124 (k.m. 5, obręb Tucznawa), 1105, 987/1, 984/1, 982/1, 981/1 (k.m. 1, obręb Tucznawa), 2640/1, 2640/2 (k.m. 16, obręb Ząbkowice).
Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków nieruchomość stanowi użytek ozn. symb. - Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane.
W sąsiedztwie terenu przebiega podstawowa infrastruktura techniczna. Szczegółowe warunki
i miejsce podłączenia mediów określają właściciele infrastruktury technicznej poprzez wydanie
na wniosek inwestora, warunków technicznych przyłączenia do sieci.
2. Gmina Dąbrowa Górnicza i Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za sieci przebiegające przez przedmiotowe nieruchomości, nieujawnione
na istniejących mapach geodezyjnych i dokumentach.
3. Nieruchomości będące przedmiotem przetargu przeznaczone są pod realizację inwestycji przemysłowo-usługowych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
4. Zgodnie z obowiązującą "Zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej, dla terenów położonych - obręb Tucznawa, karta mapy 1, 2, 3, 4, 5, 6" zatwierdzoną Uchwałą Nr L/887/2001 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 19 grudnia 2001 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 22 poz. 707 z dnia 8 kwietnia 2002 r., przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie przemysłowo-usługowym oznaczonym symbolem PU - tereny o przeznaczeniu podstawowym pod wielofunkcyjną strefę przemysłowo-usługową, dopuszczalnym pod składy, garaże, urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji.
Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy)
są zamieszczone w ustaleniach ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
z którymi należy zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego
w Dąbrowie Górniczej lub w siedzibie zarządzającego.
5. Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są objęte Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu miasta Dąbrowy Górniczej, obowiązującym na okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2026 roku oraz dla przedmiotowych nieruchomości nie została wydana decyzja, o której mowa
w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.).
6. Dla terenu, w skład którego wchodzą przedmiotowe nieruchomości zostały opracowane koncepcje pn. „Koncepcja zagospodarowania terenu" oraz „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego Tucznawa B - Dąbrowska Strefa Aktywności Gospodarczej wraz z budową układu komunikacyjnego" oraz dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: etap IV", z którymi można zapoznać się w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej w Sosnowcu przy ul. Żytniej 8.
7. Cena wywoławcza:
1) nieruchomości opisanej w pkt 1 ppkt 1) wynosi 16.304.050,00 złotych netto (słownie: szesnaście milionów trzysta cztery tysiące pięćdziesiąt złotych),
2) nieruchomości opisanej w pkt 1 ppkt 2) wynosi 4.843.650,00 złotych netto (słownie: cztery miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych).
Do zaoferowanych przez oferenta cen doliczony zostanie należny podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka ta wynosi 23 %).
8. Warunkami udziału w przetargu są:
1) wniesienie w pieniądzu wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości opisanej
w pkt 1 ppkt 1), tj. 1.630.405,00 zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści tysięcy czterysta pięć złotych) na rachunek Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej Nr 57 1560 0013 2002 3620 7000 0049 w Getin Noble Bank S.A. O/Będzin w terminie do dnia 28.05.2019 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
2) wniesienie w pieniądzu wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości opisanej w pkt 1 ppkt 2), tj. 484.365,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych) na rachunek Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach Nr 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001 w Santander Bank Polska S.A. w terminie do dnia 28.05.2019 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek KSSE S.A.
3) złożenie pisemnej oferty sporządzonej zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu", w terminie do dnia 28.05.2019 r. do godziny 16.00 (ostateczna data wpływu) w siedzibie organizatora przetargu w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.
Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie wraz ze wskazaniem danych umożliwiających korespondencję z napisem:
„Oferta na przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie inwestycyjnym Tucznawa - nie otwierać", do której należy przypiąć dowody wniesienia wadiów.
Oferent winien spełnić łącznie wszystkie ww. warunki.
9. Oferta powinna zawierać m.in.
· imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
· datę sporządzenia oferty,
· oświadczenie, iż oferent zapoznał się z:
warunkami przetargu i specyfikacją i przyjmuje je bez zastrzeżeń, jak również, że zapoznał się
z powołanymi w ogłoszeniu koncepcjami, dokumentacją projektową i treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także stanem prawnym
i fizycznym obydwóch nieruchomości będących przedmiotem przetargu.

· oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
· koncepcję łącznego zagospodarowania obydwóch nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu,
· proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,
· przedstawiciele osób prawnych, spółek cywilnych, jednostek organizacyjnych, o których mowa
w art. 331 §1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 459 ze zm.), odpowiedni dokument, upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób /wspólników/,
· w przypadku, gdy uczestnika przetargu będzie reprezentował pełnomocnik, wymagane jest pełnomocnictwo notarialne, w zakresie wymaganym do uczestnictwa w przetargu.
10. Część jawna pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości odbędzie się w dniu 03.06.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.
Dodatkowe warunki przetargu, kryteria oceny oferty pod kątem przedsięwzięcia gospodarczego planowanego na terenie Strefy, opis nieruchomości, informacje o dostępnej infrastrukturze, warunki jakie powinien spełnić oferent zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu", którą należy nabyć w siedzibie zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, w godz. 9.00 - 16.00, od poniedziałku do piątku do dnia 28.05.2019 r. Cena specyfikacji wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) + 23 % VAT i płatna jest na rachunek: Santander Bank Polska S.A. 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001.
11. Wadia wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra zostaną zaliczone na poczet cen nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pozostałych kwot należności. Pozostałym uczestnikom wadia zostaną zwrócone.
12. Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej w pisemnym zawiadomieniu powiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości opisanej w pkt 1 ppkt 1), o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym
w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej może odstąpić od zawarcia umowy,
a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
13. W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości opisanej w pkt 1 ppkt 2) wpłacone wadium ulega przepadkowi
na zasadach określonych w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu".
14. Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
15. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

drukuj ogłoszenie