Ogłoszenie

Zarząd SM „Górnik” ogłasza przetarg
na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej usytuowanej w Sosnowcu

śląskie, Sosnowiec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Sosnowiec, śląskie
Numer ogłoszenia
156184
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
02-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik" w Będzinie ogłasza przetarg na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej usytuowanej w Sosnowcu przy ul. Braci Śniadeckich, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 2837/6 i 2837/12, karta mapy nr 9, obręb geodezyjny 0003 Zagórze, o łącznej powierzchni 3763,00 m².
Księga wieczysta nr KA1S/00038282/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu -
VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Ofertę należy przygotować i złożyć w sekretariacie Spółdzielni do dnia 18.04.2019r. godz. 9.00 zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dostępną w siedzibie Spółdzielni
po wpłacie kwoty za materiały przetargowe.
Cena wywoławcza netto wynosi 149,00 zł./m² powierzchni działek.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.04.2019 roku o godzinie 12.00 biurze Spółdzielni
przy ul. Siemońskiej 9 w Będzinie, sala nr 8.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które do dnia 17.04.2019 roku wpłacą wadium
w wysokości 50.000,00 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy zł) oraz wpłacą kwotę
w wysokości 100,00 zł za materiały przetargowe, na rachunek bankowy PKO BP S.A.
Oddział 1 w Sosnowcu nr 14 1020 2498 0000 8102 0017 5208.

Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy Spółdzielni.
Prawo pierwokupu w/w działek przysługuje Gminie Sosnowiec.
Zbywający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie jego trwania,
bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

 

drukuj ogłoszenie