Ogłoszenie

Nadleśnictwo Przysucha ogłasza przetarg na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem na eksploatację złoża gliny w obrębie Borkowice.

mazowieckie, Przysucha

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Przysucha, mazowieckie
Numer ogłoszenia
33904558
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-04-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
26-400 Przysucha
Ulica
Targowa 87

SzczegółyOgłoszenie o przetargu
na dzierżawę gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa
w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Przysucha
z przeznaczeniem na eksploatację złoża gliny w obrębie Borkowice.
Nadleśnictwo Przysucha, ul. Targowa 87, 26-400 Przysucha ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem na eksploatację złoża gliny
w obrębie Borkowice.
1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa gruntów położonych na terenie powiatu przysuskiego, gminy Borkowice, obrębu ewidencyjnego Borkowice, stanowiących część działek o nr ewidencyjnych: 862/1 i 861/3, o łącznej powierzchni 20,5186 ha. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Borkowice, ustanowionym uchwałą Rady Gminy Borkowice nr XXXVIII/222/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku, nieruchomości będące przedmiotem przetargu przeznaczone są na tereny eksploatacji złóż gliny w obrębie Borkowice.
2. Oględziny nieruchomości można dokonywać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Nadleśnictwem Przysucha.
3. Okres dzierżawy: czas nieokreślony.
4. Uczestnikiem przetargu mogą być osoby fizyczne i prawne, mające prawo prowadzić działalność gospodarczą związaną z eksploatacją kopalin, określoną Polską Klasyfikacją Działalności, w sekcji B - Górnictwo i Wydobywanie, Dział
5. 08-Pozostałe Górnictwo i Wydobywanie, Podklasa 12.Z-Wydobywanie żwiru
6. i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu.
7. Składający ofertę ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem odrzucenia wszystkich ofert złożonych przez tego oferenta.
8. Koperta z ofertą powinna zawierać nazwę i dokładny adres oferenta oraz nazwę przetargu tj." Przetarg na dzierżawę gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Przysucha, o łącznej pow. 20,5186 ha, z przeznaczeniem na eksploatację złoża gliny w obrębie Borkowice - nie otwierać przed dniem 05.06.2019 r., godz. 1000"
9. Oferta musi zawierać:
a) Formularz oferty.
b) Dokument potwierdzający, że oferent ma prawo prowadzić działalność gospodarczą związaną z eksploatacją gliny.
c) Dokument potwierdzający uprawnienia do reprezentowania firmy
d) w postępowaniu przetargowym na dzierżawę gruntów.
e) Kopię dowodu wniesienia wadium.
10. Minimalna wywoławcza wysokość czynszu: 1,63 zł netto za 1m2.
11. Wadium: 10 000,00 zł, (słownie: dziesięć tysięcy zł, 00/100) w terminie
12. do 05.06.2019, do godz.900
13. Wadium przepada na rzecz Nadleśnictwa Przysucha, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana uchyla się od zawarcia umowy dzierżawy.
14. Ofertę należy złożyć w siedzibie Nadleśnictwa Przysucha, ul. Targowa 87, 26-400 Przysucha w terminie do dnia: 05.06.2019 roku, do godz. 900
15. Publiczne otwarcie ofert nastąpi 05.06.2019 roku, o godz.1000 w siedzibie Nadleśnictwa Przysucha, sala konferencyjna, pokój nr 11.
16. Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin przetargu udostępniony
17. w siedzibie Nadleśnictwa Przysucha oraz stronie internetowej: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_przysucha
18. Nadleśnictwo Przysucha zastrzega sobie prawo do dokonywania, w każdym czasie, zmian warunków przetargu, jego unieważnienia lub odwołania, bez podania przyczyny i bez przysługującego oferentom prawa do składania odwołań. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
19. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod nr telefonu: 48 675-20-71. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Katarzyna Socha.
- Art. 4 [Obowiązki przedsiębiorstw energetycznych]
- Orzeczenia: tezowane 23, nietezowane 204
- Komentarze: 3
- Piśmiennictwo : 2
- Monografie: 1
- Czasopisma: 1
- Porównaj
_________________
33904558
drukuj ogłoszenie