Ogłoszenie

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej kompleksem pałacowo-parkowym nieruchomości położ. w Dąbroszynie, gm. Witnica.

lubuskie, Witnica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Witnica, lubuskie
Cena
180 200 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
14-06-2019
Numer ogłoszenia
33905454
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-04-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
66-460 Witnica
Ulica
PLAC ANDRZEJA ZABŁOCKIEGO 6
Osoba kontaktowa
GMINA WITNICA

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia Nr 4/I/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Witnica
z dnia 12 kwietnia 2019r.
Ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej kompleksem pałacowo - parkowym nieruchomości położonej w Dąbroszynie, obejmującej działkę gruntu Nr 206/2, o pow. 5.2653 ha. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą GW1G/00047464/5.
Pałac w Dąbroszynie położony jest w gminie Witnica, w województwie lubuskim, znajduje się 5 km od granicy z Niemcami przy drodze Gorzów Wlkp. - Kostrzyn nad Odrą. W skład nieruchomości wchodzi pałac i park przypałacowy.
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy - nieruchomość przeznaczona jest na cele administracji, handlu, kultury, oświaty, gastronomii z usługami towarzyszącymi, z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej. Posiada bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej nr 132 Gorzów Wlkp. - Kostrzyn nad Odrą. Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr: KOK-I-629/63 z dnia 18.12.1963 r. oraz KOK-I-83/76 z dnia 02.11.1976r.
Przetarg odbędzie się 14 czerwca 2019r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Witnica przy ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6, w sali konferencyjnej - I piętro.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.802.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset dwa tysiące złotych). W związku z wpisem nieruchomości do rejestru zabytków cenę nieruchomości ustaloną w przetargu obniża się o 50 %. Minimalne postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych (18.000,00 zł słownie: osiemnaście tysięcy złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu, najpóźniej na siedem dni przed terminem otwarcia przetargu, tj. do dnia 7 czerwca 2019r. Wadium w kwocie 180.000,00 zł ( słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) należy wpłacić na konto depozytowe Gminy Witnica Nr 62 8355 0009 4848 2000 0004 w GBS Barlinek O/Witnica. W przypadku przelewu - za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy lub datę realizacji przelewu przez bank nadawcy - po jego udokumentowaniu przez uczestnika przetargu.
Ogłoszenie o przetargu opublikowano na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w Biuletynie
Informacji Publicznej www.bip.wrotHYPERLINK "http://www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugwitnica"a.lubuskie.pl/ugwitnica, na stronie internetowej: www.witnica.ploraz w prasie codziennej ogólnokrajowej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Geodezji
i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Witnica przy ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6 lub pod nr tel. 95 721 64 61, 95 721 64 58.
33905454
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: