Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Syndyk spółki Twoje Zdrowie-Lekarze Specjaliści w upadłości likwidacyjnej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż w drodze przetargu...

śląskie, Katowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Katowice, śląskie
Powierzchnia
1 799 m2
Cena
1 228 400 zł
Numer ogłoszenia
156312
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OBWIESZCZENIE

Syndyk spółki Twoje Zdrowie-Lekarze Specjaliści sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Katowicach – sygn.akt X GUp 117/18/3 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej, której przysługuje prawo wieczystego użytkowania, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Kalinowej 11A, o pow. 1347 m2, wraz z udziałem 1/2 w drodze, działce nr 1126/50, zabudowanej budynkiem byłej przychodni lekarskiej, wyłączonym z użytkowania, o pow. 1799 m2 objęta KW nr GL1S/00041684/5, KW nr GL1S/00041685/2 za cenę wywoławczą 1 228 400,00 ( jeden milion dwieście dwadzieścia osiem tysięcy czterysta) złotych netto. Do ceny sprzedaży (netto) ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi na dzień płatności przepisami.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty w terminie do dnia 9 maja 2019r. do godziny 14:00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg Twoje Zdrowie-Lekarze Specjaliści sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej” osobiście w biurze syndyka w godz. 9:00-14:00 lub za pośrednictwem poczty na adres biura syndyka: Biuro syndyka, ul. Mierosławskiego 5, 41-907 Bytom. W przypadku złożenia ofert za pośrednictwem poczty warunek uczestnictwa w przetargu jest spełniony, jeżeli przesyłka z ofertą zostanie dostarczona do biura syndyka we wskazanym na wstępie terminie.

Koperta może zawierać tylko jedną ofertę, która powinna zawierać:
- dane oferenta – imię i nazwisko, firmę, adres miejsca zamieszkania lub siedziby, numer PESEL, numer dowodu osobistego, aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców, numer rachunku bankowego na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium,
- podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta zgodnie z odpisem z rejestru,
- zezwolenia i zgody – jeżeli z uwagi na osobę oferenta są one prawem wymagane,
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, spełnieniu i akceptacji jego warunków,
- oferowaną cenę (w określonej wartości kwotowej) równą co najmniej cenie wywoławczej,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z jej stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz że nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
- potwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy nr 08 1910 1048 2518 4682 1911 0002 wadium w wysokości 122 840,00 zł.

Otwarcie oraz wybór oferty nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach , przy ul. Lompy 14 w dniu 15 maja 2019r., godzina 9:30, sala 12

Termin zawarcia umowy sprzedaży wynosi jeden miesiąc od dnia uprawomocnienia się postanowienia sędziego komisarza w przedmiocie zatwierdzenia oferty. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami maja odpowiednie przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

drukuj ogłoszenie