Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Katowicach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego...

śląskie, Katowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Katowice, śląskie
Cena
2,6 zł
Numer ogłoszenia
156319
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Katowicach,
przy ul. Klonowej 35c
Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej


Przedmiotem przetargu jest zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bytkowskiej - Daszyńskiego w Katowicach o łącznej powierzchni 10.830m2 oznaczonej jako:

- działka Nr 4/81 KW KA1K/000124850/0 k.m. 3 obręb Bogucice - Zawodzie,
- działka Nr 4/25 KW KA1K/000124850/0 k.m. 3 obręb Bogucice - Zawodzie,
- działka Nr 22/50 KW KA1K/000124847/6 k.m. 1 obręb Bogucice - Zawodzie,
- działka Nr 4/22 KW KA1K/000124850/0 k.m. 3 obręb Bogucice - Zawodzie,
- działka Nr 4/24 KW KA1K/000124850/0 k.m. 3 obręb Bogucice - Zawodzie.
Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Wełnowiec - Józefowiec oraz zmiana do tego planu (Uchwała Nr LV/1135/18) wg której nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową niską (symbol 1MWn/U) - z możliwością realizacji jako uzupełniającą zabudowę usługową użyteczności publicznej wbudowaną i wolnostojącą (usługi handlowe o powierzchni do 2.000m2).

Wywoławcza cena zbycia prawa użytkowania wieczystego i własności opisanej nieruchomości wynosi 2.600.000,00 zł netto + VAT.
Zbycie prawa wieczystego użytkowania i własności nastąpi za cenę uzyskaną w wyniku przetargu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: przesłanie lub dostarczenie w zamkniętej kopercie oznaczonej hasłem:
„Przetarg - teren ul. Bytkowska - Daszyńskiego w Katowicach" pisemnej oferty w nieprzekraczalnym terminie do 10.05.2019r (do godz. 1400) na adres Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 40-168 Katowice, ul. Klonowa 35c pokój 3 oraz wpłata do dnia 09.05.2019r na rachunek Spółdzielni w PKO BP S.A. I O/Katowice Nr 34 1020 2313 0000 3702 0019 6428 wadium w kwocie 80.000,00 zł.
Dniem dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Spółdzielni.

Oferta powinna zawierać (pod rygorem uznania jej za nieważną):
nazwę, adres oraz status prawny oferenta (w wypadku przedsiębiorcy należy załączyć aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS),
proponowaną cenę oraz dowód wpłaty wadium na podany rachunek bankowy Spółdzielni,
zobowiązanie oferenta do pokrycia kosztów zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, w tym opłat notarialnych w kancelarii wskazanej przez Spółdzielnię,
w przypadku cudzoziemców stosowne zezwolenie oraz promesę zezwolenia MSWiA, o ile w przypadku oferenta zezwolenie takie jest wymagane zgodnie z ustawą z dnia 24.03.1920r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. Nr 167 poz. 1758 z 2004roku),
oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu, jest mu znany jego stan prawny i techniczny i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta.

Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią „Warunki przetargu pisemnego nieograniczonego", które są do odbioru - w „Dziale Rozwoju" Spółdzielni pokój Nr 13 (parter) w Katowicach przy ul. Klonowej 35c.

Informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać telefonicznie - w dni robocze w „Dziale Rozwoju" Spółdzielni pokój Nr 13 i pod numerem telefonu (32) 208 47 23 lub 208 47 24 w godz. 1000 - 1400.

Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 13.05.2019r - przez Komisję - bez udziału oferentów. Protokół ani inne dokumenty dotyczące przebiegu i wyboru - ze względu na ochronę interesu Spółdzielni, w tym na ochronę danych osobowych oraz tajemnicę firmy, nie będą oferentom udostępnione.

O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni zgodnie z warunkami przetargu. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak również odstąpienie od przetargu lub jego unieważnienie bez podania przyczyny.

 

 

 

 

drukuj ogłoszenie