Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Katowicach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i...

śląskie, Bogucice ? Zawodzie

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Bogucice ? Zawodzie, śląskie
Numer ogłoszenia
156320
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Katowicach,
przy ul. Klonowej 35c
Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i własności nieruchomości gruntowej


Przedmiotem przetargu jest zbycie prawa użytkowania wieczystego i własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach o łącznej powierzchni 20.051m2 oznaczonej jako:

użytkowanie wieczyste KSM (9.949 m2):
- działka Nr 46/7 KW KA1K/00061912/3 k.m. 33 obręb Bogucice - Zawodzie,
- działka Nr 49/8 KW KA1K/00061912/3 k.m. 33 obręb Bogucice - Zawodzie,
- działka Nr 56/25 KW KA1K/00061912/3 k.m. 33 obręb Bogucice - Zawodzie,
- działka Nr 56/26 KW KA1K/00061912/3 k.m. 33 obręb Bogucice - Zawodzie,
- działka Nr 14/11 KW KA1K/00061912/3 k.m. 34 obręb Bogucice - Zawodzie,
własność KSM (10.102m2):
- działka Nr 56/27 KW KA1K/00061911/6 k.m. 33 obręb Bogucice - Zawodzie,
- działka Nr 56/28 KW KA1K/00061911/6 k.m. 33 obręb Bogucice - Zawodzie,
- działka Nr 14/14 KW KA1K/00061911/6 k.m. 34 obręb Bogucice - Zawodzie,
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/681/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 października 2008r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Bohaterów Monte Cassino, Leopolda i Wiertniczej w Katowicach, przedmiotowa nieruchomość znajduje się w całości na terenie oznaczonym „2UMW", co oznacza teren zabudowy usługowej użyteczności publicznej i mieszkaniowej wielorodzinnej - jest to podstawowe przeznaczenie terenu.
Przez część nieruchomości przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna.

Wywoławcza cena zbycia prawa użytkowania wieczystego i własności opisanej nieruchomości wynosi 3.200.000,00 zł netto + VAT.
Zbycie prawa wieczystego użytkowania i własności nastąpi za cenę uzyskaną w wyniku przetargu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: przesłanie lub dostarczenie w zamkniętej kopercie oznaczonej hasłem:
„Przetarg - teren ul. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach" pisemnej oferty w nieprzekraczalnym terminie do 10.05.2019r (do godz. 1400) na adres Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 40-168 Katowice, ul. Klonowa 35c pokój 3 oraz wpłata do dnia 09.05.2019r na rachunek Spółdzielni w PKO BP S.A. I O/Katowice Nr 34 1020 2313 0000 3702 0019 6428 wadium w kwocie 100.000,00 zł.
Dniem dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Spółdzielni.

Oferta powinna zawierać (pod rygorem uznania jej za nieważną):
nazwę, adres oraz status prawny oferenta (w wypadku przedsiębiorcy należy załączyć aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS),
proponowaną cenę oraz dowód wpłaty wadium na podany rachunek bankowy Spółdzielni,
zobowiązanie oferenta do pokrycia kosztów zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, w tym opłat notarialnych w kancelarii wskazanej przez Spółdzielnię,
w przypadku cudzoziemców stosowne zezwolenie oraz promesę zezwolenia MSWiA, o ile w przypadku oferenta zezwolenie takie jest wymagane zgodnie z ustawą z dnia 24.03.1920r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. Nr 167 poz. 1758 z 2004roku),
oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu, jest mu znany jego stan prawny i techniczny i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta.

Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią „Warunki przetargu pisemnego nieograniczonego", które są do odbioru - w „Dziale Rozwoju" Spółdzielni pokój Nr 13 (parter) w Katowicach przy ul. Klonowej 35c.

Informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać telefonicznie - w dni robocze w „Dziale Rozwoju" Spółdzielni pokój Nr 13 i pod numerem telefonu (32) 208 47 23 lub 208 47 24 w godz. 1000 - 1400.

Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 13.05.2019r - przez Komisję - bez udziału oferentów. Protokół ani inne dokumenty dotyczące przebiegu i wyboru - ze względu na ochronę interesu Spółdzielni, w tym na ochronę danych osobowych oraz tajemnicę firmy, nie będą oferentom udostępnione.

O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni zgodnie z warunkami przetargu. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak również odstąpienie od przetargu lub jego unieważnienie bez podania przyczyny.

 

 

 

 

drukuj ogłoszenie