Ogłoszenie

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu nieruchomości Gminy Żary o statusie miejskim zabudowanej nieruchomości gruntowej.

lubuskie, Żary

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Pańska 3, Żary, lubuskie
Cena
500 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
14-06-2019
Numer ogłoszenia
33906639
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
68-200 Żary
Ulica
RYNEK 1-5
Osoba kontaktowa
GMINA ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Żary ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu nieruchomości Gminy Żary o statusie miejskim zabudowanej nieruchomości gruntowej.
lpNr
działki
---------
Powierzchnia
działki
Nr
księgi
wieczystej
--------------
Położenie
Opis
oraz przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Cena
wywoławcza
(zł)
Proponowana
wysokość postąpienia
(zł)
1308/9
-------
0,0483ha
(użytki - Bi)
ZG1R/00048365/2

ul. Pańska 3
obręb 2
Nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem niemieszkalnym, wykonanym w konstrukcji tradycyjnej, wykorzystywanym jako stolarnia, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, składającym się z następujących pomieszczeń: stolarnia, biuro, szatnia, W.C, sień, kotłownia o łącznej pow. użytkowej 100,3m2. Teren wokół budynku niezagospodarowany, porośnięty wysoką trawą i chwastami. Działka ogrodzona płotem z blachy falistej wysokości ok. 2,10m. Nieruchomość znajduje się na terenie objętym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - terenów Centrum Miasta w Żarach przyjętego Uchwałą Nr XLI/79/14 Rady Miejskiej w Żarach z dn. 2014-10-09r. ze zm. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014r poz. 2353) Teren oznaczony symbolem A1.18MS - Zabudowa śródmiejska mieszkalno-usługowa. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej500.000,00 zł

5.000,00zł
Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żarach.
Wadium wniesione w walucie polskiej w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Żarach lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Żarach: PKO BP 34 1020 5402 0000 0302 0313 9094 do dnia 14 czerwca 2019r. W przypadku dokonania płatności w formie przelewu bankowego, wpłata winna nastąpić odpowiednio wcześniej, aby została ujawniona na rachunku organizatora przetargu najpóźniej w dniu 14 czerwca 2019 r. W umowie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, w celu zapewnienia jej dostępu do drogi publicznej, zostanie ustanowiona nieograniczona w czasie, odpłatna służebność gruntowa, polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 306, obręb 2 KW ZG1R/00048365/2 na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników działki nr 308/9, obręb 2, aktualnie KW ZG1R/00048365/2. Szczegółowy przebieg służebności gruntowej został zaznaczony kolorem żółtym na mapie poglądowej, która stanowi treść Załącznika Nr 2 do Zarządzenia. Wartość wynagrodzenia za ustanowienie służebności wynosi 1.230,00zł brutto, w tym 23% podatek od towarów i usług VAT tj. 230,00zł. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedaż w/w nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług VAT w świetle art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2018 poz. 2204 ze zm.). Ogłoszenie o przetargu wraz z treścią Regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Żary o statusie miejskim zostają wywieszone w siedzibie tutejszego urzędu (II piętro) oraz zamieszczone na miejskiej stronie internetowej www.bip.zary.pl. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie. Szczegółowych informacji o przetargu udziela: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Architektury i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Żarach, pokój 213b, tel. 068 470 83 19.
33906639
drukuj ogłoszenie