Ogłoszenie

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Magnice

dolnośląskie, Kobierzyce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Kobierzyce, dolnośląskie
Powierzchnia
1 234 m2
Cena
114 000 zł
Numer ogłoszenia
33907514
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-375 Wrocław
Ulica
Norwida 25
Osoba kontaktowa
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

SzczegółyATRAKCYJNA NIERUCHOMOŚĆ KOMERCYJNA
REKTOR UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Magnice gmina Kobierzyce
Oznaczenie nieruchomości : nr działki 10/74 AM-1 obręb Magnice gmina Kobierzyce; księga wieczysta nr WR1K/00333069/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków
numer
ewidencyjny
działki
powierzchnia
ha
cena
wywoławcza
netto
10/700,1234114 000
Położenie nieruchomości : nieruchomość położona jest w południowo-wschodniej części wsi Magnice przy lokalnej drodze asfaltowej - ul. Parkowej.
Opis nieruchomości : Działka posiada regularny kształt, jej teren jest płaski. Działka sąsiaduje z ul. Kwiatową stanowiącą drogę asfaltową, z terenami zabudowy mieszkaniowo-gospodarczej oraz z terenami rolniczymi. Działka zabudowana jest budynkiem gospodarczym. Jest to budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej. Obiekt przedwojenny, wzniesiony na planie prostokąta, bez podpiwniczenia, kryty dachem dwuspadowym. Działka posiada dostęp do energii elektrycznej, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przebiegających wzdłuż jej granic.
Przeznaczenie zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego : 3U- teren zabudowy usługowej - zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kobierzyce nr XXVII/340/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 3147.
Minimalna wysokość postąpienia 2 tys. zł
Wysokość wadium wynosi 10 tys. zł.
Przedmiot przetargu jest zwolniony z VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt.10 z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
WARUNKI PRZETARGU
Przetarg odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - gmach główny ul. Norwida 25 sala nr 138 na I piętrze w dniu 4 czerwca 2019 r. o godz. 10.00.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości ; potwierdzenie wniesienia wadium , numer NIP oryginał i kserokopię : wyciągu z KRS lub z innego właściwego rejestru ewentualnie zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej ; w przypadku cudzoziemców - osób prawnych - odpis z właściwego rejestru uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego ; w razie potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Aktualny wyciąg z KRS lub innego organu prowadzącego rejestr powinien być wydany w ciągu ostatnich 3 miesięcy.
Wadium w wysokości określonej w powyższym wykazie uczestnicy przetargu powinni wpłacić na konto Uczelni : PKO BP S.A. Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku lub dokument elektroniczny sporządzony na podstawie art. 7 ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.) Brak możliwości wpłaty wadium w kasie Uczelni.
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.
Wadium wpłacone przez oferentów , których oferty nie zostały przyjęte , zostanie zwrócone po przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium przepada na rzecz Uczelni , jeżeli oferent , którego oferta zostanie przyjęta , uchyli się od zawarcia umowy.
Umowa warunkowa w formie notarialnej zostanie zawarta w terminie najpóźniej do 30 dni od daty przetargu. Wymóg zawarcia umowy warunkowej wynika z przepisów prawa : art. 30a ustawy z dn. 20 lipca 2017 o Krajowym Zasobie Nieruchomości na podstawie której Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu.
Umowa przeniesienia własności w formie notarialnej zawarta zostanie w terminie najpóźniej do 30 dni od otrzymania pisma o rezygnacji z prawa pierwokupu.
Oferent , który przetarg wygra obowiązany jest do zapłaty ceny sprzedaży w terminie najpóźniej do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej tzn. opłatę notarialną i sądową oraz podatek od czynności cywilno-prawnych ponosi nabywca.
Cudzoziemcy ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz.U. z 2004r. , nr 167 poz. 1758 z późn. zm. ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach , gdy zgoda ta jest wymagana.
Informacji o przetargu udziela Biuro ds. RZD i Zarządzania Nieruchomościami tel. (71) 3205-254 lub 0-697629719, e-mail: zbigniew.rogula@upwr.edu.pllub tomasz.fiedor@upwr.edu.pl
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów .
33907514
drukuj ogłoszenie