Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego Wodociągów i Kanalizacji Krzysztof Kuciński w Głownie ogłąsza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości upadłego połozonej w Głownie przy ul. Kopernika 15

łódzkie, Głowno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Głowno, łódzkie
Powierzchnia
1 200 m2
Cena
300 000 zł
Numer ogłoszenia
33908051
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE WODOCIĄGI I KANALIZACJE KRZYSZTOF KUCIŃSKI

SzczegółySyndyk masy upadłości
Krzysztofa Kucińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Wodociągi i Kanalizacje Krzysztof Kuciński w Głownie w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Głownie ul. Ordona 15
ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości upadłego położonej w Głownie przy ulicy Kopernika 15 , działka nr 201 o pow. 0,1200 Ha, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę Wieczystą KW nr LD1G/00005369/7 zabudowanej
- domem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. zabudowy 106,0 m2 rok budowy przełom lat 50 i 60 XX wieku oraz
-budynkiem gospodarczym murowanym, parterowym częściowo podpiwniczonym o pow. zabudowy 98,00 m2 rok budowy lata 70 XX wieku
za cenę nie niższą niż 300.000 zł brutto.
Syndyk powiadamia, że na nieruchomości ustanowione jest odpłatne prawo rzeczowe w postaci nieodpłatnej dożywotniej służebności mieszkania na rzecz 2 osób.
Zgodnie z art. 313 ust. 2 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze sprzedaż nieruchomości powoduje wygaśnięcie tych praw.
Przystępujący do konkursu powinien wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości o nr:
97 1090 2590 0000 0001 3115 2533.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał konkurs zalicza się na poczet ceny sprzedaży, wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu konkursu, wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez syndyka.
Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pisemnej oferty w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, do godziny 15:00 w dniu upływu terminu składania ofert. Oferta powinna zawierać dane oferenta, oferowaną cenę, dowód wpłaty wadium, termin zapłaty ceny oraz oświadczenie, iż zapoznał się z warunkami sprzedaży. W przypadku złożenia oferty przez podmiot gospodarczy należy dołączyć aktualny odpis z CEDIG lub z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną należy załączyć oświadczenie, iż współmałżonek wyraża zgodę na zakup nieruchomości lub oświadczenie o zawarciu umowy rozdzielności majątkowej.
W konkursie nie mogą uczestniczyć: syndyk, jego małżonek oraz jego wstępni, zstępni i rodzeństwo, upadły, jego małżonek oraz jego wstępni, zstępni i rodzeństwo.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem "Konkurs" sygn. akt: XIV GUp 23/15 na adres biura syndyka 90-441 Łódź, al. Kościuszki 123 p. 401.
Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu pod nr 694 834 447.
Syndyk zastrzega prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
33908051
drukuj ogłoszenie