Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Komornik Sądowy podaje do publicznej wiadomości informację o pierwszej licytacji nieruchomości położonej w Obornikach.

wielkopolskie, Oborniki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Oborniki, wielkopolskie
Powierzchnia
3 050 m2
Cena
43 983 zł
Numer ogłoszenia
33908594
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
64-600 Oborniki
Ulica
Mikołaja Kopernika 31 lok. 5
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W OBORNIKACH TOMASZ CHOJNACKI

SzczegółyOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PO1O/00004047/2
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Tomasz Chojnacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 5.06.2019 r. o godz. 10.10 w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 47 w sali nr 2 odbędzie się pierwsza licytacja 1/6 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: Roman Kryś, położonej: 64-600 Oborniki, Wargowo, dla której Sąd Rejonowy w Obornikach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: PO1O/00004047/2].
Nieruchomość gruntowa zabudowana, składająca się z działki nr 23/2 o powierzchni 0,3050 ha. W części frontowej zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, w części tylnej zabudowaniami gospodarczymi. Dojścia do budynków utwardzone są kostką betonową, płytami betonowymi oraz wylewanym betonem. Mieszczą się tu pojedyncze nasadzenia ozdobne oraz pielęgnowany przydomowy ogród. Teren ten jest ogrodzony płotem o przęsłach drewnianych oraz siatką handlową, stalową. Zabudowania odgrodzone zostały od pola uprawnego pasem młodych brzóz oraz żywopłotem. Nad frontową częścią nieruchomości, wzdłuż jej południowej granicy, przechodzi napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia. Uzbrojenie stanowią: sieć energetyczna, sieć wodna, sieć kanalizacyjna - zbiornik bezodpływowy oraz miejska. Na przedmiotowej nieruchomości, we frontowej części, mieści się budynek mieszkalny jednorodzinny. Wybudowany został w technologii tradycyjnej w latach 60. XX w. Jest to obiekt parterowy, częściowo podpiwniczony, wybudowany na rzucie prostokąta. Przykryty jest dachem płaskim pokrytym papą. Główne wejście prowadzi od strony północnej budynku. Powierzchnia użytkowa 52,0 m2. Budynek gospodarczy wolnostojący, mieszczący się bezpośrednio za budynkiem mieszkalnym. Usytuowany jest prostopadle do ulicy dojazdowej. Jest to obiekt kilkudziesięcioletni, parterowy, wybudowany na rzucie prostokąta w konstrukcji tradycyjnej z pustaków silikatowych. Przykryty jest jednospadowym dachem w konstrukcji drewnianej, pokrytym blachą trapezową. Dwuskrzydłowa brama wjazdowa wykonana jest w konstrukcji stalowej. Otynkowany został tynkiem cementowym. Powierzchnia użytkowa wynosi 34 m2. Do budynku w części tylnej przylega drewniana zabudowa nietrwale związana z gruntem 28,04 m2. Budynek gospodarczy wolnostojący, mieszczący się bezpośrednio za budynkiem mieszkalnym. Usytuowany jest równolegle do ulicy dojazdowej. Jest to obiekt kilkudziesięcioletni, piętrowy, wybudowany na rzucie prostokąta w konstrukcji tradycyjnej z cegły ceramicznej oraz pustaków betonowych. Przykryty jest dachem dwuspadowym. Obecnie mieszczą się w nim pomieszczenia gospodarcze. Otynkowany został częściowo tynkiem cementowym. Do pomieszczeń na piętrze prowadzą stalowe schody zewnętrzne. Powierzchnia użytkowa wynosi 37 m2. Budynek warsztatowy położony jest przy wschodniej granicy ogrodzonej części działki. Jest to obiekt kilkunastoletni, wybudowany w konstrukcji stalowej na rzucie prostokąta. Ściany wykonane zostały z płyty warstwowej. Brama wjazdowa, dwuskrzydłowa również wykonana jest z płyty warstwowej. Posadzka wykończona została betonem. Na dzień wizji lokalnej budynek użytkowany jest jako warsztat. Obiekt wyposażony jest w energię elektryczną. Powierzchnia użytkowa wynosi 47 m2. Przy wschodniej granicy ogrodzonej części nieruchomości mieszczą się niezwiązane trwale z gruntem budynki zadaszonych wiat. Wykonane zostały w konstrukcji stalowej. Posiadają przeciętny stan techniczny. Działka nr 23/1, o powierzchni 1,7345 ha, posiada kształt nieregularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta z wycięciem na działkę nr 23/2, którą otacza z trzech stron, oraz płaskie
ukształtowanie terenu. Parcela ma przeciętny wskaźnik bonitacji wynoszący 0,97 i jest użytkowana rolniczo.
Suma oszacowania wynosi 43 983,33 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 32 987,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 398,33 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu
17 1020 4027 0000 1502 0738 2064 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 7.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
33908594
drukuj ogłoszenie