Ogłoszenie

Przetarg ogłoszeony przez Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Wałbrzychu, zabudowanej budynkami byłego szpitala dziecięcego

dolnośląskie, Wałbrzych

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Stanisława Moniuszki 110, Wałbrzych, dolnośląskie
Powierzchnia
25 714 m2
Cena
300 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
27-05-2019
Numer ogłoszenia
33908623
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
58-309 Wałbrzych
Ulica
Sokołowskiego 4
Osoba kontaktowa
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

SzczegółyObwieszczenie o przetargu pisemnym ofertowym nieograniczonym.
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu, adres: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności gruntu wraz z prawem własności znajdujących się na tym gruncie budynków.
1. Nazwa i siedziba sprzedawcy: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego, ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, NIP 886-23-85-315, tel.74 6489600, fax 74 6489746
2. Miejsce przetargu: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu ul. Sokołowskiego 4, bud. D sala konferencyjna
3. Termin przetargu:30.05.2019 r. godz. 10.00
4. Przedmiot przetargu: Przedmiotem przetargu jest sprzedaż działek, zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ulicy Stanisława Moniuszki 110, o numerze 126/ 2 obręb 32 Gaj o powierzchni 130m2 i 126 /3 obręb nr 32 Gaj o powierzchni 25584 m2
posiadających księgę wieczystą KW Nr SW1W/00038654/3 urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wałbrzychu. Zabudowę działki nr 126/3 stanowią budynki byłego szpitala dziecięcego o łącznej powierzchni 6795,5m2 i kubaturze 37377 m3. Działki są uzbrojone w następujące instalacje: elektryczną, wodną i kanalizacyjną, gazową i telefoniczną. W studium zagospodarowania terenu teren opisany jest jako: "zespół zabudowy jednorodzinnej objętej ochroną konserwatorską" Kierunki zmian: utrzymanie obecnej funkcji terenu, konieczne rehabilitacyjnew realizacji zadań zagospodarowania terenu.
Wypis i wyrys z mapy ewidencji gruntów, wraz z zaznaczoną powierzchnią gruntu oraz opisem poszczególnych budynków posadowionych na działce 126/3 - stanowią załączniki do regulaminu przetargu.
5. Wysokość ceny wywoławczej: 300 000 zł (słownie:trzysta tysięcy złotych)
6. Wysokość wadium: 30 000zł (słownie: trzydzieści tysięcyzłotych)
7. Sposób wpłacania wadium: Wadium wyłącznie w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu prowadzonego przez Kredyt Bank S.A. o/ Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000.Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto Szpitala.
8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie zgodnej z Regulaminem przetargu oferty oraz wpłata wadium.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Sprzedawcy przy ul. Sokołowskiego 4 w Wałbrzychu pok. 32-37 (sekretariat) w zaklejonej i nieprzejrzystej kopercie z napisem "Przetarg - Moniuszki 110"do dnia 27.05.2019 godz. 14.00.
Oferty złożone po tym terminie będą zwracane bez rozpatrywania.
Oferta powinna zawierać:
-dokładne dane oferenta tj. imię nazwisko, adres, w przypadku, gdy oferentem jest osoba prawna lub prowadząca działalność gospodarczą - nazwę firmy wraz z siedzibą oraz aktualnym wyciągiem z właściwego rejestru.
- proponowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza, datę sporządzenia oferty, podpis oferenta lub osoby umocowanej (wraz z pełnomocnictwem), dowód wpłaty wadium (oryginał)
- oferta powinna być sporządzona w języku polskim
-oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu oraz stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży
- zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.
9. Otwarcie ofert nastąpi 30.05.2019 r. o godz.10.00 w siedzibie Sprzedającego w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4, bud D sala konferencyjna.
10. Informacje dodatkowe:
- z nieruchomością można się zapoznać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 746489698- Dział Obsługi Szpitala)
- z regulaminem przetargu można zapoznać się w Dziale Organizacji i Nadzoru przy ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych lub na stronie internetowejBIP Sprzedającego.www.bip51.lo.pl.
- oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, wadium zostanie zarachowane na poczet ceny
- w przypadku nieuiszczenia całości ceny nabycia najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przed jej podpisaniem nabywca traci złożone wadium.
- Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
- Jeżeli kilku oferentów złoży taką samą cenę, przetarg będzie kontynuowany na zasadzie licytacji minimalnym krokiem postąpienia 1% ceny wywoławczej tj. zł (słownie: trzy tysiące złotych)
- dla ważności przetargu wystarczy złożenie co najmniej jednej ważnej oferty.
Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak
Wałbrzych 23.04.2019 r.
33908623
drukuj ogłoszenie